!! Stop het fracken in Pieterzijl !!

 !!  OPROEP  !!

Onderteken de zienswijze

tegen het fracken

voor di. 8 mei 2018 !!

   ga naar stophetfracken.nl/zienswijzen
   vul je naam, adresgegevens en e-mailadres in .
   een handtekening is niet nodig
want fracken wil je ook niet in je eigen buurt !
een advocaat stuurt de zienswijze op
volg voor verdere acties en informatie ‘Onze Klei’ via Facebook
Share

oproep : actie tegen Fracken — 14 april 2018 11u-13u — op NAM gaslocatie Pieterzijl – Warfstermolen

Share

NAM ziet voor nu af van Fracken bij Saaksum !

Wethouder Bakker van Zuidhorn (de verantwoordelijke gemeente m.b.t. waar de gaswinlocatie staat) meldt dat de NAM dit jaar niet meer gaat fracken bij Saaksum; in het gasveld onder Zuurdijk, grenzend aan Warfhuizen, in de ondergrond van gemeente De Marne.

De NAM wil onder de aanhoudende druk van de locale bevolking en politieke vertegenwoordigers in de toekomst mogelijk een nieuwe win-vergunning aanvragen binnen de procedures van de ophanden zijnde nieuwe mijnbouwwet..

Dat is pure winst voor de bevolking, nadat de tweede kamermotie Mulder, die het fracken wilde opschorten tot de nieuwe mijnbouwwet, door minister Kamp van tafel werd geveegd.

zie bericht

Share

Verslag informatieavond Dorpshuis Ezinge, d.d. 26 jan. 2016

Verslag informatieavond werkgroep Onze Klei, Dorpshuis Ezinge, d.d. 26 jan. 2016

.

– Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten, trapt Elly Bakhuis af met de stand van zaken omtrent de frackingen gaswinningactiviteiten van de boorlocatie Roodehaan/Saaksum. Zij neemt deel aan de informele werkgroepOnze Klei’, een groep verontruste burgers die informatie inwinnen en actievoeren naar aanleiding van de geplande fracking activiteiten bij locatie Roodehaan. Overigens acties waarbij velen uit de omgeving en daarbuiten geholpen hebben!

We vragen voortdurend aandacht voor onze problematiek. Onder andere d.m.v. acties op de boorlocatie en een landelijke mailactie in september waarbij naast diverse instanties ook de lokale, nationale en Europese politiek benaderd zijn. In september is Agnes Mulder (CDA) op bezoek geweest in Saaksum. Dat heeft uiteindelijk in oktober van 2015 tot een motie geleid om alle fracking activiteiten op te schorten tot de nieuwe Mijnbouwwet van medio 2016; deze motie is aangenomen met tweederde meerderheid. Minister Kamp heeft daarop het bijzonder ondemocratische besluit genomen om de motie naast zich neer te leggen en de fracking activiteiten bij Saaksum en Hardenberg wel toe staan omdat er zogenaamd geen juridische weg meer terug was. Hierop heeft NAM besloten de geplande activiteiten alsnog op te schorten wegens onrust bij burgers (NB: in Hardenberg is inmiddels wél gefrackt, waarschijnlijk was hier minder (zichtbare) onrust). NAM geeft aan hier eerst met burgers te willen spreken en begint naar alle waarschijnlijkheid een charmeoffensief. “Dat doet Onze Klei nu dus ook”, aldus Elly. Werkgroep Onze Klei probeert daarom op diverse manieren kennis te delen.

Elly deelt verder de belangrijkste punten uit alle informatie die in de afgelopen tijd verzameld is  maar waarschuwthoe meer je weet, hoe meer vragen je weer hebt. Nergens is echt overzicht”.

Zo is er geen beeld van de locaties van de reeds uitgevoerde frack jobs in Nederland (dit zouden er inmiddels 220 zijn). Ook EZ heeft nu de vraag uitstaan naar deze locaties. En de details omtrent de chemicaliën zijn niet helder; überhaupt wordt pas ná een frack job gecontroleerd hoeveel chemicaliën er zijn gebruikt

Evenzo onduidelijk zijn de veiligheidsaspecten rondom de boorlocatie zelf

 • Er stond geruime tijd een onbeheerde container op de boorlocatie waar 4 kub Methanol in opgeslagen kan worden (25 gram schijnt al dodelijk te zijn) en er staat er een opslagmogelijkheid voor radioactief afval. De NAM geeftbij navraagaan dat er zo nu en dan radioactief materiaal bij de gaswinning mee naar boven komt. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat dit hier mag staan en aan welke risicos wij worden blootgesteld
 • NAM loost ook op oppervlaktewater en mag zelf monsters van dit water nemen ter controle. De waterschappen mogen ook controleren maar doen dat nagenoeg niet
 • Het bedrijf dat onderhoud pleegt aan het buizenstelsel o.a. op 3 km diepte (deze lopen ook horizontaal) heeft al geruime tijd geen opdracht meer gehad; het lijkt erop dat bezuinigd wordt op onderhoud. Wij doen hier navraag naar. In Californië is momenteel een milieuramp in wording door een kapotte buis en in Hardenberg heeft een kapotte buis 14 hectare landbouwgrond vervuild
 • Bij het affakkelen komen vele giftige stoffen vrij, maar niemand (ook NAM of gemeenten niet) lijkt te weten wat en hoeveel. Uit de zaal komt de opmerking dat er naast het affakkelen ookdoorgespotenwordt ook al worden normen al overschreden

Tenslotte vermeldt Elly dat voor de waardevermeerderingsregel mensen nog tot 31 januari een aanvraag kunnen indienen (evt met blanco offerte). Gelijktijdig wordt in de Tweede Kamer overlegd om deze regel te handhaven; een wens van de meeste partijen.

Uit de zaal komen de volgende vragen

Wat waren de activiteiten op de boorlocatie onlangs die lijken op fracken? Elly: er werd volgens NAM een buis in een andere buis gebracht om de winning te optimaliseren. Er blijkt daarnaast ook water in één van de buizen te zitten, wat erg verontrustend is omdat het geen normale gang van zaken is dat het zoute ondergrondse water in de winningsbuizen komt. De aantasting van de buis vindt dan aan twee kanten plaats wat een extra risico is. Dit was voor de NAM overigens een reden om het af te zien van het fracken in die buis. Op de vraag van iemand om het buizenstelstel te zien, worden de volgende websites getipt: risicokaart.nl; dinoloket.nl en de site van de GBB

.

De volgende spreker, Machiel Zeijlstra, begint door nog eens te benadrukken dat het een schande is dat Minister Kamp de motie terzijde heeft geschoven en hoe belangrijk het daarom is dat wij burgers ons steeds weer laten horen. Want daarmee kunnen we dingen tegenhouden! Vervolgens leest Machiel de pakkende analogie voor van Derwin Schorren van de GBB die hij hield bij de recente hoorzitting in de Tweede Kamer

Na een korte toelichting van wat fracken precies is, legt hij uit waarom wat er in ons gebied gepland is én plaatsvindt wel degelijk bedreigend is. De frackjob zal plaatsvinden nabij het episch centrum van een eerdere aardbeving , en volgens dhr. Jongerius (directe adviseur van Kamp op EZ) en Roest (boortechnicus SodM) op zon 250m van de breuklijn waarbij de scheuren tot op 100m van de breuklijn verwijderd zouden blijven (ditter geruststelling‘! ). Daarnaast kijkt men alleen naar korte termijn risicos tijdens een frackjob; terwijl de gevolgen op langere termijn nauwelijks gedegen gemeten zijn en schadevorming nooit is onderzocht. Ofwel, men beweert steeds dat fracken eenbewezen veilige techniekis zonder enig bewijs daarvoor.

Meerdere factoren spelen een rol bij het ontstaan van schade door mijnbouwactiviteiten; zo is de ondergrond hier knipklei die hier al schade veroorzaakt bij bevingen vanaf magnitude 1 en zijn het daarnaast niet alleen bevingen maar ook bodemdalingen die op de langere termijn schade kunnen veroorzaken. Opmerkelijk is het te noemen dat ten westen van de stad vrijwel geen meters staan opgesteld. Dat Arcadis in opdracht van de NAM beweert dat hier geen bevingschade kan optreden terwijl de TU Delft in onderzoek van jan. 2016 aantoont dat hier 40 tot 60% nu al schade door mijnbouwactiviteiten heeft. Opvallend is ook dat de maat die aangeeft hoeveel schade een beving veroorzaakt, de intensiteit, inmiddels geheel van de aardbevingskaarten is verdwenen. Enkel de magnitude wordt nog vermeld waarbij opgemerkt dient te worden dat deze steeds op 3km diepte wordt verondersteld terwijl meermaals aardbevingen voortkomen in de ondiepe ondergrond boven de zoutlaag waarbij lage magnitudes een veel grotere intensiteit hebben dan op 3km diepte en veel meer schade veroorzaken dan verondersteld.

Vervolgens houdt hij een pleidooi voor een onafhankelijk  meetnetwerk van tiltmeters; het enige type meter dat daadwerkelijk kan laten zien, ook over een langere termijn, dat schades aan huizen zijn ontstaan door bewegingen van de bodem als gevolg van allerlei mijnbouwactiviteiten. Zeer opvallend is dat waar overal ter wereld bij deze activiteiten tiltmeters standaard onderdeel van het meetarsenaal zijn, de NAM, TNO, KNMI en EZ deze, als enig land ter wereld, uitsluiten van alle metingen enonderzoeken, behalve nu na druk van ons een aantal voor zeer korte termijn bij Saaksum. “De reden laat zich raden”, aldus Machiel. Hoewel de meters nog wel erg duur zijn, lijken gemeenten en provincies nu langzaamaan het gebruik mogelijk te overwegen. EZ en NAM kunnen echter beter buiten de geldstromen en invloed op de meetresultaten blijven. Druk vanuit burgers op lokale politici kan hierbij dus helpen! Meer informatie over tiltmeters: PDF en Open Seismic Sensor Grid 

Dit alles moet ook nog gezien worden in het licht dat het gaswinningsbesluit alleen het Groninger gasveld rond Loppersum betreft, en dat dus de druk op kleine velden groter wordt, terwijl er de tendens is om het huidige contourengebied te verkleinen (!). Zo vinden rondom ondergrondse gasopslag Grijpskerk veel activiteiten plaats en zijn er veel schades, maar deze worden niet erkend omdat Grijpskerk buiten het gebied valt. Tiltmeters kunnen inzage gaan geven in hoe het er hier daadwerkelijk aan toegaat.

Opmerkingen en vragen uit de zaal:

*   In Winschoten heeft een groepje apothekers een eigen tiltmeetnetwerk aangelegd; uit navraag bij StabiAlert blijkt dat één tiltmeter per 100 meter al genoeg inzage kan geven.

*   Op de schadekaart van de NAM worden zaken nog positief voorgesteld waar de schadekaart van TU Delft een heel ander beeld laat zien, er zijn gebieden met méér dan 90% schade

*   De NAM lijkt schadegevallen van oude mensen vaak onnodig lang te traineren…  .

.

– De laatste spreker Liefke E. MunnekeBos vertelt op levendige wijze over haar jarenlange en tergende schadedossier met NAM en deelt allerhande tips mee waar de aanwezigen mogelijk nu en in de toekomst wat aan hebben, zoals:

Leg een logboek aan. Zo bouw je een dossier op.

 • Schrijf alles op: data van de bezoeken van de taxateurs etc. (eventueel  ook hun opmerkingen
 • Iedere nieuwe relevante  bodembeweging en bijbehorende schade schriftelijk melden/melden per mail aan CVW/NAM.
 • Let op een ontvangstbevestiging.
 • Doe geen zaken per telefoon, laat de instanties het maar op de mail zetten. Zo voorkom je misverstanden. Eventuele telefoontjes per mail bevestigen
 •     Let steeds op welke situatie fotos er door de NAM / CVW taxateurs/ experts gebruikt worden in hun verslaglegging (oude of nieuwe) en controleer de bijschriften en de opname datums.
 • Zet steeds ook iemand anders in de CC, bvde Onafhankelijke  Raadsman; de contraexpert, in emails aan NAM of CVW 
 • Laat altijd een contraexpert kijken naar jouw schade situatie aan jouw bezit, de meeste mensen zijn immers geen bouwkundige… . De keuze van de contraexpert is geheel vrij. Je hoeft niet te kiezen uit een lijstje van de NAM of het CVW
 • Liefke laat ter illustratie het NAM handboek voor taxateurs = Handboek Aardbevingsschade Versie 3.0. febr. 2015zien, waarin bij elk type scheur een uitleg staat van mogelijke oorzaken ánders dan een bevingLet op: aardbevingsschade is slechts een deel van mijnbouwschadeHet handboek heeft het dus slechts over één onderdeel van voorkomende  mijnbouwschaden. Het handboek voorziet onder meer niet in beschadigde fundamenten, kelders, regenbakken, alsmede zaken die niet goed vanaf de begane grond waarneembaar zijnHet handboek kent geen A schade
 • Je bent niet verplicht om een aannemer via de NAM of het CVW te nemen. Net als bij de contraexpertise is de keuze geheel vrij
 • Doe eventueel net als Liefke aangifte bij de politie van vernieling van eigendom [strafrecht].
 • Doe mee aan het politieke debat: als je niets doet komt het zeker niet goed!
 • Teken geen antwoordformulier met schade ontstaan door aardbevingen. Verzakkingen etc. is ook mijnbouwschade en moet ook worden vergoed door NAMDe NAM bepaalt niet het wettelijke kader… .  
Share

26 januari – voorlichtingsbijeenkomst – dorpshuis Ezinge

Deze informele voorlichtingsbijeenkomst zal gegeven worden door bewoners die zich de afgelopen tijd ingezet hebben tegen het fracken bij boorlocatie Roodehaan en zich gaandeweg verdiept hebben in deze materie en wat er mee samenhangt..

We zullen hierbij een update geven over de ontwikkelingen van juli 2015 tot nu toe,
onderwerpen als ontstaan van schade, fracken, tiltmeting, bodemwerking, planning, de houding van de politiek en suggesties voor eigen activiteiten zullen hierbij aan de orde komen

De voorlichting heeft een “low profile” karakter en is met name (maar niet uitsluitend) bedoeld voor de omwonenden van de Gaslocatie ;  het gebied van Het Marne en Middag-Humsterland (inwoners van De Marne, Winsum en Zuidhorn) ;

voor bewoners door bewoners ..

aanvang : 20u tot 22u30 , inloop vanaf 19u30
locatie : dorpshuis Het Schleurholtshuus, Nieuwe Streek 33 te Ezinge

aanmelding vooraf is wenselijk :
ivm beschikbaar aantal plaatsen en de catering voor het dorpshuis,
via email: cavanderweerdt@hotmail.com – of sms/bel: 06-24540714 .

vrije entree,
u bent van harte welkom !

M. Zeijlstra

Share

Fakkeloptocht 15 januari ; – ! ! ! ! – stop de gaswinning – ! ! ! ! – stop fracken – stop Kamp – stop de NAM !

12313571_1532398730416806_990863407290148773_nLoop mee met de fakkeloptocht om je licht te laten zien  ter behoud van onze provincie.      

STOP het Fracken !      STOP de Gaswinning !     STOP  Kamp !      STOP de NAM !     

Schud West-Nederland WAKKER  !!

Demonstreer tegen de massale gaswinning!  Het moet en kan met veel minder gas!
Op vrijdagavond 15 januari vanaf 19.30 uur in Groningen, Vismarkt !
Hieraan gaat naar waarschijnlijkheid nog een optreden vooraf,
dus ‘join in..’ wees onderdeel van het evenement en kom niet te laat

we verwachten tussen de 1000 en 1500 mensen voor een sfeervol en krachtig protest

LAAT JE ZIEN !    LAAT VAN HOREN !     WEES ERBIJ !

zelden is massale opkomst van zoveel belang !!

Het Kamerdebat over het nieuwe gaswinningsbesluit van Kamp is de week erna.
Laat ook de Tweede Kamer horen hoe je erover denkt!

Fakkels worden verstrekt!
De GBB initieert en organiseert deze manifestatie samen met Milieudefensie.

Deel dit evenement;
Like het facebook evenement : “GAS TERUG !” Demonstratieve
fakkeloptocht https://www.facebook.com/events/472866122917541/


oproep Groninger Bodembeweging :

Beste lezers,

Zoals jullie wellicht gehoord hebben organiseren wij (de Groninger Bodem
Beweging en Milieudefensie) op vrijdag 15 januari vanaf 19.30 uur een
nieuwe protest fakkeloptocht in de stad Groningen.

De aanleiding voor deze fakkeloptocht is het nieuwe gasbesluit wat nog
steeds gaswinning op een te hoog niveau toestaat (27 miljard kuub per
jaar). Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt hierover, dat bij dit
niveau “het aantal aardbevingen, en daardoor het seismisch risico, in de
komende 5 jaar (en ook nog in de jaren daarna) naar verwachting zal
toenemen”.
Volstrekt onacceptabel!
In de week na 15 januari is er een kamerdebat over de gaswinning en in
de week van 15 januri komt er een bezoek van de EZ commisse (2e
Kamerleden) aan Groningen.

Lees verder..

Share

NAM stelt fracking bij Saaksum uit vanwege ‘regionale gevoeligheden’

Als het aan minister Henk Kamp ligt, kan de NAM beginnen met fracken bij Saaksum. Maar de NAM ziet er zelf vanaf. De aardoliemaatschappij heeft besloten fracking bij Saaksum voorlopig uit te stellen.

Dat doet de NAM vanwege de ‘regionale gevoeligheden’ rond het gasveld in onze provincie. De NAM wil eerst praten met omwonenden, dorpsbelangen, gemeentebesturen en provincie, voordat er over wordt gegaan op het fracken.

Via> RTV Noord. Bekijk hier het hele bericht

Share

Kamp negeert motie en wil toch fracken in Saaksum

150614-FrackenMinister Henk Kamp van Economische Zaken wil gewoon doorgaan met fracken bij Saaksum.
Hij legt een motie, die met een meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer, naast zich neer. Deze was ingediend door Kamerlid Agnes Mulder (CDA).

Veilig
In zijn antwoord op de motie zegt Kamp dat ‘alle veiligheidseffecten voor de locatie toereikend zijn gereguleerd’. Volgens de minister vindt het Staatstoezicht op de Mijnen de risicoanalyse voldoende. ‘Het fracken kan derhalve veilig plaatsvinden’, aldus Kamp.

Schofferen van de democratie
Omwonende Machiel Zijlstra uit Zuurdijk, die vorige maand nog een feestje vierde nadat de motie was aangenomen, is compleet verrast door de reactie van Kamp.
‘We hadden gehoopt dat Kamp de motie serieus zou nemen. Maar dat doet hij blijkbaar niet. Dit is een schoffering van de democratie’, zegt Zijlstra.

Actie?
Of hij met andere bezorgde omwonenden actie gaat voeren, weet Zijlstra nog niet. ‘We gaan nu bekijken welke vervolgstap het meest effectief is’, besluit Zijlstra.

(bron: rtvnoord)

Share

Onzeklei – Kamp 1-0. Fracken voorlopig van de baan!

frackenHoera! vanmiddag werd de motie mbt het opschorten van fracken (waarover we eerder berichtten) in de tweede kamer aangenomen! Een belangrijke stap is gezet, Onzeklei is blij!

DvhN: De Tweede Kamer heeft een motie van het CDA aangenomen waarin wordt gesteld dat er niet mag worden gefrackt door de NAM bij Saaksum. Eerst moet er aanvullend onderzoek worden gedaan naar de veiligheid, aldus de Kamer. De NAM wilde binnen enkele weken fracken bij Saaksum om zo het laatste gas uit het veld te winnen. Volgens een woordvoerder gebeurt dat nu niet. ,,De minister moet nu eerst een besluit nemen over deze motie.” (bron)

RtvNoord: SAAKSUM – De motie die Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) vorige week indiende om het fracken bij Saaksum voorlopig uit te stellen, is aangenomen. De PvdA stemde voor de motie en was daarmee doorslaggevend. In de motie staat dat er eerst gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de effecten van het fracken.
Feestje ‘Dit is een feestje waard voor ons’, zegt Dingena Biester van het platform Onze Klei. ‘Dit geeft ons meer tijd. We gaan nu bekijken wat we juridisch kunnen doen’, voegt Machiel Zijlstra uit buurdorp Oldehove toe. Dinsdag werd ook de motie tegen gaswinning op Terschelling door de meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. (bron + bijbehorende radiofragment)

Maar…
Het kan zijn dat de minister de motie naast zich neerlegt en de kamermeerderheid negeert….  de strijd is nog niet gestreden! Blijf daarom onze berichten delen/ liken, deel de petitie, denk mee, doe mee . Nu niet fracken, straks niet fracken, nooit niet fracken!

Share

Breaking!

NaamloosDeze motie is vanavond door D66, CDA, SP, GL, en CU ingediend. Strekking: niet fracken totdat de mijnbouwwet gewijzigd is.
Cruciaal is of Jan Vos van de PVDA hier mee instemt of niet. Zonder hem geen meerderheid.

Graag delen!!!  Stop fracken nu!

Share