aan de minister van economische zaken – 10 nov. 2015

Aan de minister van economische zaken,                                           di. 10 nov. 2015

 

Geachte heer Kamp,

Ik schrijf u in reactie op uw overweging de motie 34 300 XIII no.30 van Agnes Mulder voorgesteld 15okt. en met een meerderheid van 65% aangenomen 27 okt. j.l. door de 2e kamer naast u neer te leggen.
U voert hiervoor de reden aan dat u wettelijk geen middelen zou hebben de motie uit te voeren.
Wij bestrijden dit.
Alleen het jaarverslag van de Tcbb geeft hiervoor al meer dan genoeg gronden.

De Tcbb beschrijft al in haar jaarverslag over 2014 heel duidelijk dat de NAM onjuiste informatie heeft gegeven bij de gaswinningsplannen. Gevolgen van ondiepe aardbevingen worden structureel te positief voorgesteld. De aanname dat het gebied waar schade optreedt na een ondiepe beving, beperkt zou blijven tot zeven kilometer rond het epicentrumis is twijfelachtig. Daarnaast stelt de Tcbb dat er te weinig kennis is, dat opvattingen en risicoberekeningen van deskundigen te veel uiteen lopen en er te weinig consensus bestaat over aardbevingsrisico’s (DvhN).

Intussen is als gevolg van de handelwijze van de NAM een groot deel van de provincie Groningen sluipend tot een rampgebied verworden. Aardbevingen teisteren het gebied en of en wanneer er weer een aardbevingsvrij en leefbaar Groningen zal zijn, voor een naar Nederlandse normen menswaardig bestaan, weet helemaal niemand en niemand neemt de verantwoording om hier zorg voor te dragen op zich.

Uit hoofde van uw functie bent u de hiervoor aangewezen verantwoordelijke.

Herstel terug naar een leefbaar en aardbevingsvrij Groningen wordt echter niet beoogd.

De gaswinning wordt zelfs doorgezet en op andere plaatsen geïntensiveerd waarbij ook fracken toegepast wordt, zonder seismische analyse en hier in Saaksum vlak bij een breuklijn en een episch centrum van een eerdere aardbeving. Ongelooflijk maar waar !
Buitengewoon riskant en onverantwoordelijk om dit met de door Tcbb aangetoonde gebrekkige kennis van nu, het onverantwoordelijk, om maar niet te zeggen misdadig handelen van de NAM over de afgelopen decennia, tegen de wil van de plaatselijke bevolking in, de afvaardiging door de betrokken gemeentes De Marne, Zuidhorn en Winsum in, de Provinciale Staten Groningen in, en de wijsheid en wil van bijna 2/3 van de landelijk gekozen volksvertegenwoordiging in, door te willen zetten.

Me dunkt dat er inmiddels reden genoeg is om deze organisatie een halt toe te roepen en u niet te verschuilen achter zogenaamde wettelijk onmogelijkheden waarmee u feitelijk de NAM tot deze schadende en daarmee misdadige activiteiten in staat stelt.
Vertel ons niet dat de wet u daartoe dwingt.

Het is toch helemaal te gek voor woorden dat de maatschappij die aan het creëren van aardbevingen schuldig is gewoon z’n gang kan blijven gaan en het gebied steeds verder onomkeerbaar onleefbaar mag maken alsof er niets aan de hand is ..

De verantwoording ligt er bij u, en bij niemand anders , een bedrijf te beteugelen dat onze prachtige provincie voor een groot deel heeft verwoest en in een onleefbaar wingebied heeft veranderd, en dat, indien u het niet verder beteugelt, dat nog zal uitbreiden over de rest van de provincie met gevolgen voor vele generaties na ons..     Wij roepen u op in te grijpen.. U heeft een zorgplicht.. en wij zijn van uw invulling en optreden afhankelijk..

Genoeg reden dunkt ons om discutabele winningsmethoden als fracken ten minste voorlopig op te schorten tot de wijziging van de mijnbouwwet.

Bedenk goed : U zit over 20 jaar niet met de problemen als er weer een nieuwe topman en een nieuwe verantwoordelijk minister even sorry komen zeggen.. Voelt u zich dan verantwoordelijk, of zit uw baan er dan gewoon op..?

U stelt met regelmaat dat de veiligheid van de Groningers voorop staat..
De praktijk wijst anders uit.. In praktijk staan kennelijk noch de veiligheid van de bewoners , noch de bescherming van ons milieu en van onze leefomgeving, noch onze toekomst centraal, en dat zet kwaad bloed want uw daden volgen uw woorden niet.

Beseft u dat deze regio van het Marne en Middag-Humsterland waar de NAM wil gaan fracken bestaat uit Nationaal Landschap, beschermde dorpsgezichten, vele beschermde monumenten en karakteristieke woningbouw die zeer gevoelig is voor trillingen, bevingen en zettingsschade als gevolg van opslingering door onze knipklei ? Zeker ook op de vele wierden die de dorpsgezichten en kerkjes karakteriseren.
Wat de overheid enerzijds beschermt, daar fasciliteert ze anderzijds de afbraak van .
Beseft u dat men hier gaat fracken nabij een breuklijn, dat men dus scheuren gaat aanbrengen van tientallen tot honderden meters in de diepe zandsteen laag op 3km diepte vlakbij een natuurlijke breuklijn ? Beseft u dat het fracken plaatsvindt bij het exacte episch centrum van een eerdere aardbeving tussen Zuurdijk en Warfhuizen ?
Dat dit de kans op aardbevingen aanzienlijk kan vergroten, en in de toekomst voor problemen kan gaan zorgen in een altijd dynamische ondergrond waarbij de gevolgen nu nog niet te voorspellen of te overzien zijn lijkt me voor de hand te liggen.

U spreekt van fracken als een veilige manier van gaswinning zonder dit met feiten te kunnen onderbouwen. In Nederland is er nauwelijks serieus gemeten, is er enkel versnellingsmeting en nergens tiltmeting toegepast zoals gebruikelijk in de rest van de wereld, dus schade aan objecten, landschap, dijken na verloop van tijd, is in het verleden niet of nauwelijks bemeten.  Hoe kan er dan bij evt. verzakkingen, scheurvorming een relatie zijn gelegd of worden aangetoond of zelfs maar zijn vermoed.. ??   Natuurlijk.. als er niets aangetoond is van een relatie als gevolg van fracken kunnen u en de NAM makkelijk beweren dat er geen schade als gevolg van fracken is.. zij is echter alleen maar niet aangetoond of bewezen..
Op veel plekken waar gefrackt is in Noord Nederland is er overigens wel degelijk schade geconstateerd door de bewoners zelf maar zolang dat van officiele zijde nog niet erkend is , is die schade er niet. M.a.w. over de feitelijke aantoonbaarheid van de veiligheid van het fracken kunnen en mogen de NAM en u eenvoudigweg helemaal geen uitspraken doen..

Er is overduidelijk een grondige analyse nodig van alles wat er mis is gegaan, een totale herijking van de opvattingen mbt. de voorwaarden die aan een veilige gaswinning, indien dat nog mogelijk zou zijn, gesteld zouden moeten worden, wat zijn weerslag zal moeten krijgen in de nieuwe mijnbouwwet.
Aan die inmiddels wel gebleken noodzaak voorbijgaan middels voortzetting van discutabele winningsmethodes als fracken lijkt me zeer onverstandig en onwenselijk.
Een evenzo noodzakelijke herijking van de morele opvattingen van wat juist en wat ontoelaatbaar is met als doel herstel van Groningen naar een levenswaardige en aardbevingsvrije provincie lijkt me ontegenzeggelijk prioriteit en zou hierin leidend moeten zijn.

Met achting,
Zuurdijk

Share

Reacties zijn gesloten.