inspraak nieuwe mijnbouwwet en meer

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil dringend uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik ben woonachtig in Saaksum waar -zoals bij jullie bekend is- de NAM in opdracht van minister Kamp plannen heeft om te gaan fracken. (locatie Roodehaan)

Nu is dit in uw kamer meerdere malen aan de orde geweest. Het heeft zelfs geleid tot een motie van Agnes Mulder die met 2/3 meerderheid is aangenomen en momenteel ligt er een brief bij minster Kamp waarin wederom wordt gevraagd om alle frackingactiviteiten stop te zetten totdat de nieuwe mijnbouwwet is aangenomen.
Helaas is dat voor Den Velde bij Hardenberg te laat want daar is men afgelopen weekend met de werkzaamheden voor het fracken gestart..

Wij zijn jullie zeer dankbaar voor het feit dat (de meeste van) jullie onze zorgen delen. Je staat als burger al gauw met de rug tegen de muur dus jullie steun is uitermate belangrijk voor ons.
Minister Kamp heeft in een brief van 23-11-2015 (toegevoegd als bijlage) inzage gegeven over hoe hij van plan is om de nieuwe mijnbouwwet -met daarin opgenomen de mogelijkheid tot inspraak- vorm te geven.
Ik wil daar mijn zorgen over uitspreken.

Inspraak geregeld in de nieuwe mijnbouwwet:
Voor zover ik kan zien wordt aan de gemeenten provincies en waterschappen alleen advies gevraagd. Het is voor mij onduidelijk welk gewicht hieraan toegekend wordt. Dat wordt niet in de brief vermeld. Alleen advies mogen geven zou ik geen inspraak willen noemen.
Verder kan er beroep aangetekend worden.
De vraag is: als aan alle procedures is voldaan zijn er dan nog gronden op basis waarvan beroep aangetekend kan worden? Dat staat ook niet in de brief vermeld.
Als de inspraak uitsluitend bestaat uit een gang naar de rechter is dat volgens mij ook geen inspraak.

Seismische risicoanalyse:
Verder lees ik in die brief dat er geen seismische risicoanalyse wordt uitgevoerd als men gaat fracken en dat dit alleen maar voor de conventionele gaswinning wordt gedaan.
Dit is in mijn ogen zeer onzorgvuldig.
Er wordt bijzonder weinig gemeten in ons deel van de provincie. Ik kan niets zeggen over een seismisch onderzoek dat wellicht een keer heeft plaatsgevonden ivm de conventionele gaswinning (de vraag is hoe vaak en waar precies) maar onze woonomgeving wordt absoluut niet goed gemonitord.
En dat terwijl de bodem al voortdurend in beweging is door de gevolgen van de conventionele gaswinning (zo constateren bewoners die op eigen kosten een omnidot hebben aangeschaft) en dat terwijl wij ook nog eens zeer dicht nabij een gasopslag wonen.(Grijpskerk, waar overigens ook geen meters geplaatst zijn)..
Het goed in beeld hebben van de bodembewegingen zou zonder het fracken al van zeer groot belang zijn.

In Saaksum willen ze gaan fracken nabij een breuklijn (op 100m afstand) en ook nog eens naast het beschermde Reitdiep dat via het Lauwersmeer uitmondt in de Waddenzee.
Het lijkt mij toch dat juist bij het fracken waarbij zoveel krachten vrijkomen gedegen onderzoek naar de bodem(beweging) per te fracken gebied zou moeten worden gedaan. Het gaat namelijk niet alleen om het frackmoment zelf. Het gaat erom dat een stabiele ondergrond onherstelbaar beschadigd wordt en daarmee instabiel wordt.

Dat brengt mij meteen bij het volgende punt.
Minister Kamp en de NAM beweren met grote overtuiging dat het fracken echt zonder risico is. Het is immers al 220 keer gedaan?
Het is juist een schande dat dit al 220 keer is gedaan!

Onderzoek grondwaterkwaliteit:
Minister Kamp geeft in dezelfde brief aan dat er vanuit zijn ministerie geen onderzoek is/wordt gedaan naar de grondwaterkwaliteit.
Dat is nou juist een punt van grote zorg.
Er wordt namelijk helemaal niets gemeten! Ook de grondwaterkwaliteit niet. Totaal onvoorstelbaar vind ik dat!
Er gaat immers gemiddeld per frackjob een kleine 700.000 liter met chemicaliën vervuild water de aarde in? Hoe is de grondwaterkwaliteit direct na de frackjob? En na een jaar? Of na 30 jaar?
Hoe kan het dat dit niet goed in beeld is? Waarom wordt er dan wel geconcludeerd dat fracken veilig is?
Ook kunnen er ondergrondse stoffen vrijkomen omdat de scheuren immers permanent geopend blijven door de keramische korrels?
Hoe kan deze onzorgvuldigheid maar voortduren?
Hoe is dit voor degene die de aarde na ons moeten bewonen?

Onderzoek luchtkwaliteit:
De luchtkwaliteit wordt ook niet gemeten. Er wordt na het fracken dagenlang afgefakkeld. Stoffen die hierbij vrijkomen zijn o.a.: roet, zwavel en stikstof(di)oxide, kooldioxide, koolmonoxide etc.
Ook is het maar de vraag wat de in de bodem achtergebleven chemicaliën doen met de luchtkwaliteit boven het gefrackte gebied.
Zolang er niets wordt gemeten is het makkelijk concluderen dat er niets aan de hand is en dat alles veilig is.

Fracken:
Ik zou er bij u op willen aandringen om zeer kritisch naar het hele frackingproces te kijken en u de vraag te stellen of het fracken überhaupt een activiteit moet zijn die ingezet moet worden bij de gaswinning. Waarom zou je de aarde aan zoveel ellende blootstellen?
In Nordrhein Westfalen in Duitsland is een verbod op fracken ingesteld.
Waarom gebeurt dit niet in Nederland? Wij moeten ons bewust zijn van onze uitermate kwetsbare natuur.
Er is al zoveel onherstelbaar vernield in onze provincie en ook in de rest van Nederland want er wordt ondertussen overal gas gewonnen en gefrackt.

Giftige stoffen op de boorlocatie?
Daarnaast wil ik grote zorgen uitspreken over een container die op de gaslocatie staat met daarop de tekst: Methanol. 4 kub.
Ik heb hierover gesproken met een woordvoerder van de NAM die aangaf dat er zeer strenge procedures gevolgd waren om deze stof op de boorlocatie te mogen plaatsen.
25 gram methanol is al dodelijk.
Deze container staat totaal onbeheerd op de boorlocatie. Er is geen toezicht, er is geen bewaking.
De hekken op de boorlocaties zijn on-afgesloten of in ieder geval heel makkelijk te openen ivm hulpdiensten die makkelijk iemand moeten kunnen bereiken die onwel is geworden bij werkzaamheden.
Persoonlijk vind ik het onvoorstelbaar dat deze container daar totaal onbeheerd staat.
Helemaal in deze tijd waarin terrorisme ook nog eens een reeële dreiging vormt.
Ook stond er een container waarop stond vermeld dat die geschikt was voor de opslag van radioactief materiaal. Wat zo’n container op de gaslocatie doet is mij niet duidelijk.
Waar worden wij als omwonenden eigenlijk aan blootgesteld?

Duurzame energie:
Laten we ons vanaf nu toch volop richten op duurzame energie. Laten we als land zorgen dat we voorop gaan lopen voor wat betreft de nieuwste technieken op dat gebied. Dat hadden we al veel eerder moeten doen… Laten we ook zorgen dat de burgers en het bedrijfsleven volop gebruik kunnen maken van deze nieuwste technieken.
In plaats daarvan wordt er veel te veel aandacht gericht naar waar nog meer gas gewonnen kan worden en waar de opslag moet worden vergroot etc.. Ondertussen wordt er steeds meer ellende aangericht.
Verhoging productie kleine gasvelden:
Nu er een quotum is gesteld voor het Groningenveld van 27 miljard kub. worden de kleine gasvelden steeds meer belast. Daar moet de productie worden verhoogd, vaak middels fracking of andere gasproductie-stimulerende technieken.

Het lijkt erop dat de Nederlandse Staat geen lessen trekt uit de gevolgen van de gaswinning die in het oosten van de provincie Groningen nu wel heel pijnlijk zichtbaar worden. Het gebied rond Loppersum kan zo langzamerhand al tot een rampgebied aangemerkt worden.
De gaswinning in het Groningenveld gaat ondanks alles (iets verminderd) door.
Daarnaast zijn nu ook de kleine gasvelden in het westen van de provincie Groningen volop aan de beurt. Daar wordt de gaswinning geïntensiveerd. Zo ook in Drenthe, Overijssel en Friesland. Met alle gevolgen van dien. Veel huizen hier hebben al schade als gevolg van de bodemdaling door aardgaswinning.
Hoe kan het toch dat de gaswinning gewoon doorgaat terwijl de risico’s nu onderhand wel bekend zouden moeten zijn…wanneer dringt de ernst van deze situatie volledig door?

Ik vind dit echt onvoorstelbaar en onacceptabel!

Dringende oproep:
Ik wil een dringende oproep doen aan u als volksvertegenwoordigers om echt voor onze belangen op te komen. Om zeer kritisch te kijken naar alles waar wij als bewoners van de provincie Groningen en de rest van Nederland als gevolg van de gaswinning aan worden blootgesteld.
Ik wil u vragen om het fracken in Nederland te stoppen en om ook zeer kritisch te kijken naar het conventionele gaswinningsproces en alle vervuiling en vernieling die daarmee gepaard gaat.…
Ik roep u op om nut en noodzaak van de gaswinning goed te blijven volgen.

Laat de inkomsten van de staatskas niet het zwaarste wegen maar laat dat de veiligheid van de burgers en het milieu zijn.

Ik wil u vragen om het tij in Nederland te keren!

Met vriendelijke groet,

Saaksum

Share

Reacties zijn gesloten.