Mijnbouwwet

Waarde dames en heren tweedekamerleden,

In verband met het enorme belang van het opstellen van een nieuwe mijnbouwwet waarbij de belangen en democratische rechten van ons burgers en onze vertegenwoordigers in provincie en gemeenten veel beter geborgd worden de volgende opmerkingen:

1) De huidige contouren worden o.a. door CVW misbruikt om buiten het gebied geen schade te hoeven toekennen en herstellen .
de rechtsgeldigheid en het hanteren van een dergelijke contourlijn is zeer betwistbaar en zou rechts-ongeldig verklaard moeten worden.

CVW ( is NAM) bedient zich straffeloos van de aanname dat de zettingsschade aan onze huizen niet veroorzaakt kan zijn door voortdurende trillingen en aardbevingen door mijnbouwactiviteiten en erkent op basis daarvan geen schade en hoeft die dan ook niet te herstellen.  Men verwijst daarbij naar schuldige grond, het waterschap of verkeer om hun verantwoording af te schuiven. Dit is wetenschappelijk onderbouwd aantoonbaar onjuist !   CVW-NAM zou hier niet over mogen beslissen !

2)  *Omkering van de bewijslast is noodzakelijk voor heel Groningen

3)  *Schade zou enkel vastgesteld mogen worden door een partij die aantoonbaar onafhankelijk buiten NAM geldstromen en belangen om, de belangen van de getroffenen: de inwoners en huizenbezitters van Groningen, behartigt. NAM zou enkel de verplichting mogen hebben deze schade (en herstel) te vergoeden.

4) Belangenverstrengeling en onderlinge (financiële) verwevenheid in de mijnbouw en energie-sector zoals die nu alom geaccepteerd is en zelfs geïnstitutionaliseerd en gefaciliteerd door de rijksoverheid zou ten strengste bij wet verboden moeten worden !
Dit maakt de burger feitelijk rechteloos en machteloos !  In feite is de situatie er nu één van gelegaliseerde corruptie .
NAM, EZ, SodM, Tcbb, Arcadis, Deltaris, KNMI, TNO  delen en dekken voortdurend belangen af, delen financiële geldstromen, deskundigheid en controlefuncties, plaatsen voortdurend ‘oud’-deskundigen van het ene orgaan vrolijk bij het andere orgaan binnen dezelfde gaswinnings-, mijnbouw- en algehele energie-branche.
Bij de uitkomst van de bevindingen heeft de burger voortdurend het nakijken.

5) Meten, onderzoeken en controlefuncties mogen voor rechtsgeldigheid daarvan enkel door partijen onafhankelijk van NAM en daaraan gelieerden of verbonden geldstromen worden uitgevoerd.
(dus sowieso buiten het huidige circuit van EZ, CVW, SodM, Tcbb, TNO, KNMI, Deltares, Arcadis)
Waar zijn de onafhankelijk wetenschappelijke instituties ? Universiteiten en Hogescholen ?
Het meten en controleren van de activiteiten van NAM zijn nu helaas werkelijk een farce te noemen !
Welk belang en doel zou hiermee gediend zijn mag u zich afvragen.. ons is het wel allang duidelijk.
Wie niet Meet die niet Weet !! en die niet Weet heeft geen bewijslast tegen zich, noch schade te herstellen .
vb. : ) Er is een groot tekort aan meetplekken en verscheidenheid aan meetapparatuur, zeker buiten het nu ingestelde contourgebied ( 3 acceleratiemeters voor heel de provincie ten westen van de stad ! )
Men meet nog steeds als enig land ter wereld nog steeds niet met tiltmeting  of glasvezeltechnologie  wat beslist Noodzakelijk is om schade aan te kunnen tonen!
SodM controleert nagenoeg enkel op procedureel niveau wat onder NAM technici en EZ al eerder bepaald en overeen gekomen is..
KNMI en TNO meten op te weinig plekken met te weinig meters en te weinig diversiteit aan meetmethoden. Meetresultaten worden nadien naar beneden bijgesteld (“ge-herinterpreteerd”)
Onderzoeken (oa Arcadis) zijn instrumenteel en dienen onverhuld enkel de belangen van de schadeplichtigen.
De NAM zou enkel de wettelijk dwingende verplichting moeten hebben zich in lijn met de bevindingen van deze onafhankelijke metingen en onderzoeken te gedragen.

6) Provincie en Gemeentes zouden een veto moeten krijgen in beslissingen om aanvragen mbt. mijnbouwgerelateerde activiteiten en in beslissingen over allerhande verschillende technieken daaromtrent.

7) Het voorzorgprincipe en daarmee de plichten en verantwoordelijkheden die overheden en Mijnbouwbedrijven zouden hebben moeten moet in de wet veel meer gewicht en inhoud krijgen middels een juridisch veel stringenter omschrijving  ter bescherming van de lokale burger !

8) Terminologie en verwijzingen waaronder stukken in juridisch jargon verscholen liggen waardoor de burger en de lokale vertegenwoordiging nauwelijks hun rechten kunnen kennen en effectief tegen de macht van de NAM, EZ e.a. gelieerden en belanghebbenden op kunnen komen om juridisch hun recht te kunnen halen zou zo veel mogelijk vermeden moeten worden .

met dank voor uw aandacht,
hoogachting en vr. groet,
Zuurdijk, De Marne

Share

Reacties zijn gesloten.