!! Nieuwe Mijnbouwwet !!

.                                                                                                                                                                                                1 maart 2016

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort wordt in de kamer gesproken over de veranderingen in de Mijnbouwwet. Die veranderingen zijn voor ons als inwoners van de provincie Groningen van groot belang. Wij maken ons grote zorgen over problematiek die heerst in ons gebied. In de nieuwe Mijnbouwwet dienen onze belangen beter gewaarborgd worden. Er is ons alles aan gelegen dat u als lid van de tweede kamer goed geïnformeerd bent omtrent onze zorgen.

De feitelijke situatie is zo dat er door afname van de toelaatbare productie capaciteit  rond ’t Loppersum veld en als geheel het Groninger gasveld een toename van druk op de productie in de kleine gasvelden plaatsvindt. Shell topman Ben van Beurden heeft dit recentelijk nog ‘ns onderstreept: Gasproductie wordt hun speerpunt voor de toekomst. Deze toename van druk vanuit de olie en gas maatschappijen wordt in toenemende mate gevoeld aan de randen van het Groninger gasveld, ten westen van de stad Groningen op en nabij de kleine gasvelden en richting Drenthe en Friesland..

Onze rechten om deze druk te kunnen weerstaan zijn volstrekt onvoldoende geborgd in de huidige mijnbouwwet, zoals wel gebleken is uit de ramp die de NAM heeft kunnen en mogen veroorzaken op het Groninger gasveld, de gevolgen die het tevens heeft aan schade voor de omliggende gebieden die tevens niet erkend wordt, en de stappen die de NAM en EZ middels de vele gelieerde zogenaamd onafhankelijke instanties en bedrijven nemen om de schade te bagatelliseren, de risico’s door volstrekt doorgestoken onderzoeken en instellen van contourlijnen als niet bestaand af te schilderen, en schade-erkenning, -herstel en -vergoeding botweg te weigeren.. gedwongen huisuitzettingen vanwege zgn. achterstallig onderhoud en schuldige grond..
Wij refereren aan bedrijven zoals CVW (=NAM), Arcadis (55% eigenaar Arcadis), SodM (stelt o.a. NAM zelf voor om afvalwater beter ‘productiewater’ te benoemen mbt. vergunningsaanvragen richting Europa), Deltares, TNO, KNMI( onvolledige meetmethoden en weergaven en steeds bijstellen van cijfers en nergens meten in de provincie bij de kleine velden ten westen van de stad Groningen)
Alles te beschrijven zou een boekwerk vergen !

Het enige wat de burger nog kan redden en beschermen tegen deze overmacht aan onrecht en schade-berokkening is een sterke nieuwe mijnbouwwet waarin de democratische rechten stevig geborgd en verankerd zijn.

Zoals het zich nu laat aanzien is wat er op tafel ligt ons inziens een wassen neus..
Enkel de provincie en waterschap krijgen enige “invloed” in de zin dat zij zich uit mag spreken, maar daar liggen geen spijkerharde rechten aan ten grondslag..
Advies of inspraak lijkt op geen enkele wijze bindend en dat zal in praktijk betekenen dat EZ die nu ook bij voortduring wegkomt met het naast zich neerleggen van zeer ruime kamermeerderheden, hierom lacht.. en altijd een rechtvaardiging zal vinden om naar eigen wens elke inspraak naast zich neer te leggen..
Er dient een vorm van macht voor de provincie, gemeentes en burgers geborgd te worden in deze nieuwe mijnbouwwet, en de kamer zou nu ‘ns haar tanden moeten willen laten zien en deze minister die elke kamerinbreng die hem niet zint aan z’n laars mag lappen, naar huis sturen als hij geen wet in deze geest wenst aan te nemen.. waar bent u als kamer anders voor ?  Bent u er alleen maar om uw mening te mogen zeggen ?  Dat mag iedereen in dit vrije land al..  en niemand luistert.. !

De provincie moet o.a. het recht hebben elke vorm van alternatieve gaswinning te kunnen blokkeren als zij daar noodzaak toe ziet..  Laten NAM en EZ hun alternatieve winnings-methoden maar bepleiten, ipv. dat de provincie een blokkering moet bepleiten..
’t gaat hier om de veiligheid, gezondheid en toekomst van mens en milieu tegenover een maatschappij en rijksdepartement die inmiddels bewezen hebben over geen enkele morele terughoudendheid te beschikken waar het gaat om het schaden en in gevaar brengen van burgers dan wel herstellen van geleden schade..
De macht bij EZ en NAM laten (en al hun gelieerde bedrijven, instanties en pseudo-wetenschappelijke onderzoeken, bewijsvoering en commissies met hum onderlinge bondjes en geldstromen) is in stand houden van een situatie waarbij de rechten, belangen en veiligheid van burgers met voeten getreden worden.

Wij willen derhalve ook een dringende oproep doen om in de nieuwe Mijnbouwwet op te nemen dat elke vorm van belangenverstrengeling door EZ. , NAM, Vermilion en gelieerde bedrijven verboden moet worden.
Alle met elkaar samenwerkende instanties, bedrijven, organisaties moeten financieel volledig los staan van elkaar !  er mag van geen enkele verbinding in onderliggende geldstromen sprake zijn. van Commissarissen en directeuren tot aan werknemend personeel moeten de taken en belangen tussen alle instanties volledig bij wet van elkaar gescheiden worden.
Alleen dan is het mogelijk om zuiver te kijken naar de processen die zich afspelen rondom de gaswinning.
Dit betreft onder andere de onderlinge belangenverstrengeling van en met het CVW, Arcadis, SNN, Deltares, het KNMI, TNO, SoDM, Tcbb etc. Er is geen enkele waarlijk volledig onafhankelijke instantie bij te vinden.
De huidige staat van zaken is er één van corruptie die enkel niet zo benoemd wordt omdat zij bij wet kennelijk gedoogd wordt.. en ja, door alle al dan niet wettelijke afspraken zelfs geïnstitutionaliseerd is !
Er is feitelijk sprake van een slager met vele bureaus en vele petten die naar wens en naar gelang de situatie en belang de bal onderling toespeelt, daar flink aan verdient, terwijl er van een waarachtige ‘keuring’ en borging van veiligheid en noodzaak tot schade-erkenning en schadeloosstelling op geen enkele manier sprake is ..
dit werkt veel woede en teleurstelling onder de bevolking in de hand die de gevolgen aan den lijve ondervindt, zich tegenover een onbetrouwbare , ja in zekere zin misdadige, en schade berokkenende NAM en een deels ook onbetrouwbare en merendeels dove of zich als onmachtig gedragende overheid geplaatst ziet, waarmee de politiek in z’n geheel zichzelf steeds verder van draagvlak berooft omdat zij dit zelf in de hand werkt, gedoogt en verergert..
Omdat de overheid veel belang heeft bij de inkomsten van de gaswinning is het telkens de burger die aan het kortste eind trekt. En dat zijn wèl de mensen die de lasten dragen van alles wat met de gaswinning te maken heeft.

De focus ligt ondertussen op het Groningenveld. Dat is ook heel belangrijk omdat dat gebied zo stilaan tot een rampgebied kan worden verklaard.

Kleine gasvelden
Wij willen als bewoners in de omgeving van de kleine gasvelden echter voorkomen dat de situatie die zich in het oosten van Groningen afspeelt zich bij ons herhaalt.
Omdat als gezegd uit het Groningerveld minder gas gewonnen mag worden wordt er een extra beroep gedaan op de kleine gasvelden en gaat de NAM op zoek naar nieuwe gasvelden en alternatieve win-mogelijkheden uit bestaande kleine gasvelden.
Omdat het gas uit vele kleine velden inmiddels minder makkelijk stroomt maakt de NAM bij die kleine gasvelden veelvuldig gebruik van gaswinningsstimulerende technieken waaronder fracken.
Wij willen er dringend voor pleiten om het fracken niet op te nemen als een standaardproces in de nieuwe Mijnbouwwet maar PastedGraphic-1
Het fracken is, u vast welbekend, een techniek waarbij onder hoge druk duizenden liters met chemicaliën vervuild water de grond ingespoten wordt met als doel harde steenlagen te splijten waardoor het gas weer beter stroomt en er dus meer gas gewonnen kan worden.

Het gevolg van het fracken is overigens onvoldoende bestudeerd. Er is nagenoeg nooit serieus en afdoende gemeten, enkel met vormen van versnellingsmeting wat daarvoor volstrekt onvoldoende is . Tiltmeting , zo noodzakelijk om een relatie tussen schade en bevingen en trillingen aan te kunnen tonen is nooit toegepast . Wij zijn daarmee het enige land ter wereld wat geen tiltmeting toepast bij mijnbouwactiviteiten.. In 2013 is dit na veel aandringen uiteindelijk toegezegd door NAM aan SodM, maar daarna ergens in een la beland bij EZ en /of kamer..
Nu stelt men van EZ uit opnieuw dat er andere meer effectieve vormen van meten zouden zijn die deze tiltmeting overbodig zouden maken
De reden laat zich gemakkelijk raden..
Men heeft bij het fracken niet of nauwelijks op trillingen/bevingen in de omgeving noch op het verband met opgetreden schade gelet, niet alleen tijdens het fracken maar ook niet in de jaren daarna. Men kan dus niet stellen dat dit een bewezen veilige techniek is..

Ook laat men extra bodemdaling (door het winnen van extra gas) teveel buiten beschouwing als een oorzaak van relatief ernstige schade door zetting als gevolg van mijnbouw-gerelateerde activiteiten, men schuift dit steeds af op het waterschap wat in gebreke zou zijn..

Witteveen en Bos laten voor zover de metingen en meetmethoden dat toelieten overigens al een verband zien maar ook weer met arbitraire tevoren gestelde contourlijnen en voor bepaalde tijd.

Frac-jobs in Noord Nederland
Wittenveen/Bos/Arcadis/EZ, 16 augustus 2013

< bijgevoegde TABEL>

In onze persoonlijke situatie rondom gaswinningslocatie Saaksum wil men nota bene gaan fracken vlak nabij een eerder aardbevingscentrum en op 250m afstand van een natuurlijke breuklijn !!! wie verzint zoiets !! Absoluut veilig volgens de NAM.. een door gaswinning inklinkende bodem leidt tot drukverlies aan de breuklijn en daarmee een verhoging van het aardbevingsrisico..  dit alles nog los van de instabiliteit die het fracken in de diepe ondergrond en alle erboven gelegen verschillende bodemlagen met hun eigen samenstelling en dynamiek teweeg zal kunnen brengen.
Wij willen hier via een nieuwe mijnbouwwet effectief tegen kunnen optreden als bevolking!

Ook krijgen de kleine gasvelden een andere status qua schade-melding, -erkenning en -afhandeling dan het Groninger gasveld, wat een vorm van  pure rechtsongelijkheid is.
Dit o.a. naar NAM’s wens en naar wat het toevallig wenselijke resultaat van het Arcadis onderzoek naar kleine velden concludeert ( bijna iedere serieuze deskundige maakt er gehakt van..! ); schade buiten het Groninger gasveld kunnen niet door aardbevingen zijn of worden veroorzaakt.. ’t is maar hoe en wat je meet en waar je met je onderzoek naar op zoek bent blijkt maar weer ‘ns ;  en dus wat je belang achter het onderzoek is.. en wiens belang dat is.. misschien niet toevallig de geldschieter achter het onderzoek ? en misschien ook niet toevallig dat juist Arcadis , 55% eigenaar van CVW, zelf dus die schade van het CVW anders moet uitkeren..  !   dit is gewoon een toegestane vorm van wettelijk geïnitieerde corruptie . )
men probeert zo dus door het gebied waarvoor schade erkend moet worden klein mogelijk te maken.

Contourenlijn
Momenteel hebben de meeste woningen en gebouwen in ons gebied al schade als gevolg van de gaswinning. En een deel van ons gebied valt buiten het contourengebied mbt. de waardevermeerderingsregeling , ook zo’n vorm van rechts-ongelijkheid . Bij de schade-toekenning is sprake van volkomen willekeur. Onze huizen zijn gebouwd op knipklei. Het is ondertussen bekend dat deze grondsoort zich door opslingering bij trillingen zeer grillig en schadend gedraagt waardoor bij een relatief kleine beving de schade aan gebouwen al heel groot kan zijn. Zeker aan de bebouwing met de voor dit gebied kenmerkende bouwstijl tussen 1830 en 1950, en zeker ook voor de vele gebouwen op wierden, waarbij door o.a. verweking een opslingering een enorme verkanteling en scheurvorming optreedt. Vaak zijn dit ook nog ‘ns een beschermde monumenten dus wat men met de linkerhand beschermt daar gedoogt en bevordert men met de rechterhand de afbraak van .
Het kan toch niet zo zijn dat bewoners voor het toekennen van hun schade afhankelijk zijn van de ‘goodwill’ van de “expert”.
Gebieden buiten een momenteel vastgestelde contourlijn rond Loppersum en het Groninger veld kampen op dit moment met volledig ontkennen van enige toegebrachte schade door de NAM.
Contouren zijn slechts lijnen die volgens ons in het belang van de NAM zijn bepaald. Contouren ( al of niet gebaseerd op Arcadis onderzoek )  volgens welke al of niet tot schade-erkenning overgegaan wordt zijn volgens ons niet rechtsgeldig omdat ze rechtsongelijkheid creëren.

Onafhankelijk tiltmeetnetwerk
Het onafhankelijke tiltmeetnetwerk waar wij voor pleiten zou kunnen aangeven welke bevingen hun effect hebben gehad in het gebied.
Wij pleiten als inwoners van het gebied De Marne/ Middag-Humsterland, dat is gebied rondom boorlocatie Saaksum/Roodehaan tevens voor een onafhankelijk meetnetwerk van tiltmeters al dan niet aangevuld met metingen d.m.v. glasvezel deformatie-sensoren (glasvezeltechniek).
Wij willen dat graag in de mijnbouwwet te laten opnemen. Er zou bijv. bij wet hiervoor een nog op te richten onafhankelijk orgaan in het leven geroepen dienen te worden , met name onafhankelijk van geldstromen van NAM en EZ, en onafhankelijk dus ook van KNMI en TNO, SodM e.d. een band naar of onder toezicht van lokale overheden als de provincie is in deze te overwegen voor het borgen van onafhankelijkheid .
Vooral het feit dat er onafhankelijk gemeten wordt is voor ons als bewoners van het allergrootste belang.
De NAM mengt zich voortdurend via allerlei wegen en op allerlei manieren in allerlei processen en daarmee is het voor ons als bewoners steeds totaal onduidelijk wie waar achter zit en wiens belang waarmee gediend wordt.

Inspraak lokale overheden
In de nieuwe mijnbouwwet zou de inspraak van de lokale overheden zoals de provincie en de gemeentes beter worden vastgelegd.
Wij lezen dat in het advies van de provincie de inbreng van gemeenten en waterschappen meegenomen zal worden.
Onze vraag blijft wat houdt de status en gewicht van dat advies in ?  Heeft het wel een dwingende kwaliteit ?  Wij betwijfelen dit als gezegd ten zeerste en kunnen het vooralsnog niet ontdekken in het verslag van de minister naar de tweede kamer met omschrijving :   .
” 34 348 :   Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) ”

Wij blijven derhalve zeer sceptisch over de zgn. toename en borging van onze democratische rechten via Gemeentes, Waterschappen en Provincie
en dit zal leiden tot een verdere afname van de geloofwaardigheid en draagvlak voor de politiek onder de bevolking .

Met hoogachting en vriendelijke groet,

 

Zuurdijk,

Saaksum

 

naar B&W en raadsleden gemeente De Marne, Provincie en statenleden en 2e kamerleden

 

Share

Reacties zijn gesloten.