Oproep aan dhr. Vos (PvdA) tot steun 2e kamermotie Mulder tegen Fracken – 22 okt’15

Geachte heer Vos,                              Zuurdijk, 22 okt. 2015

Bij deze doe ik een klemmend beroep op u u achter de motie te stellen van mevr. Agnes Mulder, voorgesteld 15 okt. 2015

De minister stelt dat de veiligheid van de Groningers voorop staat..
De praktijk wijst anders uit..
In praktijk staan kennelijk noch de veiligheid van de bewoners , noch de bescherming van ons milieu en van onze leefomgeving, de daadwerkelijke bescherming van ons beschermd dorpsgezicht, onze karakteristieke en monumentale woningen en gebouwen centraal.

Beseft u dat we hier in Zuurdijk op 1 km afstand wonen van de plek waar gefrackt gaat worden, een beschermd dorpsgezicht hebben, dat onze kerk, een monument, op een wierde op knipklei staat die zeer gevoelig is voor zettingsschade door opslingering en verweking door trillingen en bevingen en dat in nabij Warfhuizen evenzo vele monumenten staan. Dit geldt voor het hele leefgebied hier rondom de gaswinningslocatie Saaksum: het Marne en Middag-Humsterland gebied.

Besef u dat men hier gaat fracken nabij een breuklijn, dat men dus scheuren gaat aanbrengen van honderden meters in de diepe zandsteen laag op 3km diepte vlakbij een natuurlijke breuklijn ? Dat dit de kans op aardbevingen aanzienlijk vergroot, zo niet nu dan wel voor de toekomst, en voor problemen in een altijd dynamische ondergrond zal gaan zorgen waarvan de gevolgen nu nog niet te voorspellen of te overzien zijn.

Beseft u dat het fracken plaatsvindt bij het exacte episch centrum van een eerdere aardbeving tussen Zuurdijk en Warfhuizen?

Weet u dat er grote problemen zijn met één van de twee boorputten; dat deze volkomen ongeschikt voor de verdere fracking-job blijkt te zijn omdat ie onverwacht vol water staat en dat de situatie daarmee helemaal niet zo veilig, voorspelbaar en beheersbaar is als de NAM wil doen voorkomen. De provincie stelt hier nog vragen over aan de NAM.

Beseft u dat wat minister Kamp een onafhankelijk risicoanalyse noemt niet meer is dan het toezien op de navolging van de door NAM ingestelde procedure en enkel betrekking heeft op de technische aspecten van de fracking-job. Van een seismische analyse is geen sprake, aspecten als het omringende leefgebied, de directe nabijheid van een breuklijn, het eerder voorkomen van een aardbeving zijn allemaal aspecten die helemaal niet in deze risicoanalyse betrokken worden ! Dit is geen serieuze risicoanalyse !
En onafhankelijk is zij ook al niet: de risicoanalyse waar de hr. Kamp het over heeft is niet meer dan een theoretisch een-tweetje is tussen hem en de NAM middels SodM.
Beseft de heer vos dat de NAM, Sodm en in navolging daarvan de minister enkel in een door de technici van de NAM ontworpen eigen theoretische werkelijkheid leven, een werkelijkheid die allang ingehaald is en gelogenstraft door de feitelijke werkelijkheid van kapotte huizen , een verwoeste leefomgeving, een immer voortdurende dreiging van aardbevingen die een groot deel van Groningen nagenoeg onleefbaar hebben gemaakt.. Zo reëel en deugdelijk is dit theorema gebleken dat levens en een heel leefgebied in Groningen nu voor de toekomst verwoest zijn.. En hoe lang zullen de aardbevingen nog voortduren? Zullen zij ooit stoppen? Deze theoretici weten het plotseling niet !
Moeten we nu nog weer verder op dit pad van ‘risicoanalyses’ die zich afspelen binnen en beperken tot een onrealistische en theoretische meetwereld die bedacht is en
waar de risico’s en het uitsluiten van deze risico’s zich beperken tot een voorbedacht model dat niet overeen is gebleken te komen met de werkelijkheid met alle desastreuze gevolgen van dien..
Gaan we nu weer op deze technici en hun modellen vertrouwen.. terwijl we geleerd hebben dat ze niet verder blijken te kunnen kijken dan hun theoretische en onrealistische inschattingskaders?
U neemt nogal een gok.. nogal een risico.. en nogal een verantwoording op u om u aan deze theorema’s uit te leveren.. terwijl u er de schadelijke gevolgen al van heeft gezien..
Ik vind zoiets onbegrijpelijk !! Als u de kop in het zand steekt zijn de gevolgen voor ons en u haalt daarmee wel schuld op u want u bent driedubbel gewaarschuwd:
Door de feiten die zich al bewezen hebben !
Door de kamer die u vraagt verantwoording te nemen door de motie te ondersteunen !
Door onze bewoners die u al maandenlang bij voortduring nadrukkelijk aangeven geen Russisch roulette te spelen met onze levens en onze leefomgeving !

De huidige ‘onafhankelijke risicoanalyse’ is een wassen neus ! enkel bedoeld om de kamer en bevolking te misleiden, zand in de ogen te strooien en via een één-tweetje met Sodm het fracken van het kleine veld bij Saaksum zo snel mogelijk doorgang te doen vinden, nog voor de nieuwe mijnbouwwet intreedt, nog voor een seismische analyse van de kleine velden .
Wij hebben het gevoel dat de NAM Saaksum als pilot wil gebruiken wanneer directe problemen uit zouden blijven om als zogenaamd bewijs van veiligheid aangewend te kunnen worden voor de toekomst waarmee men in de toekomst meer fracking-jobs in kleine lege velden zal kunnen doen.. Risico’s zo steeds verder vergrotend..
Wij willen dit risico niet nemen en niet lopen !!
Men gaat hier nu meten met te weinig sensoren voor een te korte periode van 3 maanden waarbij de meetgegevens niet openbaar zijn.
Wanneer aardbevingen tijdens de fracking-job aanvankelijk nog uitblijven zal men dit willen gebruiken. Wanneer het wel misgaat.. zijn de gegevens niet openbaar en zitten wij met de schade!
De verdere toekomst van de uitwerking van een kapot-gefrackte bodem naast de breuklijn valt met 3 maanden meten buiten beeld, toekomstige fracking-jobs en het verder instabiel maken van de diepe zandsteen laag in relatie tot de breuklijn en eraan voorafgegane fracking-jobs en blijven hierbij steeds opnieuw buiten beeld.
Wat hebben we aan weer een ‘sorry’ over 20 jaar ?
Men moet NU stoppen met deze onverantwoordelijke praktijken !
De risico’s staan niet in verhouding tot de minimale gasbaten die nog uit kleine lege velden te winnen zijn ! De risico’s zijn er op een BLIJVENDE SCHADE voor de toekomst voor ons en ons nageslacht.. denken de NAM en het rijk soms dat er een portemonnee groot genoeg kan zijn om die schade te dekken ?
Die portemonnee blijkt NU al te klein !!! gezien het uitblijven van een werkelijk dekkende schadeloosstelling !
Beseft de heer Vos dat als ie zich niet aansluit bij de motie van de coalitie zoals ie op dit moment op tafel ligt, en daarmee het fracken nu een halt toeroept, dat ie zich persoonlijk medeplichtig maakt aan het verzaken in de taak die hij als verantwoordelijk volksvertegenwoordiger heeft en zich daarmee medeschuldig maakt aan de gevolgen in de toekomst voor dit cultuurhistorisch karakteristieke en monumentale leefgebied met alle schade aan panden, milieu en persoonlijk leed ?!
De bal ligt bij u !

Ook willen wij als Groningers niet langer de rekening betalen van wat er door volstrekt onverantwoordelijk gaswinningsbeleid door de NAM nu aan schade in de provincie is berokkend en daarmee aan druk op de begroting is gecreëerd door het terugschroeven van de winning in het rampgebied ..
De rekening wordt nu naar de west-groningers doorgeschoven door nu ook hun leefgebied door de NAM kapot te laten fracken..
NEE !!! de rekening van de verwoesting van ons leeftgebied en de druk op de begroting dient door de gehele Nedelandese samenleving als geheel te worden gedragen !!
Wij willen er niet langer ons leeftgebied voor opofferen !
Er leven hier mensen !!
Wij leven niet op een kale levenloze vlakte, mooi geschikt voor delfstofwinning !
Wij zijn het zat enkel als wingebied te worden gebruikt door de NAM, de rijksoverheid en de Nederlandse samenleving !
Wij zijn het zat dat onze volstrekt normale en legitieme vraag naar gelijkwaardige levensomstandigheden en toekomstige ontplooings-mogelijkheden zoals ze voor de rest van de Nederland gelden bij voortduring in de wind geslagen wordt.

Wij verzoeken u voor eens en voor altijd het tij te keren !
om te beginnen door in te stemmen met deze motie die mensen hun stem, hun recht, en hun kansen op ontplooing, zelfbeschikking en waardigheid terug geven.

(hier weggelaten de bijgevoegde brief ‘oproep tot juridische stappen’)

Ik verzoek u daarom met klem uw steun te geven en de motie te ondersteune die door mevr. Agnes Mulder ingediend is in uw kamer.
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Zuurdijk

Share

Reacties zijn gesloten.