Oproep aan dhr. Nijboer tot betere schadeafhandeling buiten de ingestelde contour

Zuurdijk – DeMarne, 24 – 05 – 2016

Geachte hr. Nijboer,

Vriendelijk doch dringend vraag ik uw aandacht voor de nijpende situatie voor de inwoners van de gemeenten , buiten het ingestelde contourengebied, met name ten (noord-)westen van de stad Groningen.

Wij hebben met name de laatste 6 á 9 jaren in toenemende mate last van scheurvorming aan onze huizen die niet verklaard kan worden anders dan veroorzaakt door de gaswinning van de NAM.

Tamelijk plotseling dus als je bedenkt dat deze panden er al van 1800 / 1870 staan zonder problemen.

De NAM poeiert ons af, en CVW(voor 55% in bezit van Arcadis) vergoedt geen enkele schade meer sinds het door henzelf ingestelde Arcadis onderzoek waaruit “verrassend” bleek dat er geen schade kon zijn veroorzaakt door de gaswinning buiten het inmiddels nieuw ingestelde contourengebied. (Arcadis hoeft zo dus geen schade te betalen) In tegenstelling tot wat CVW als verklaring suggereert ligt dit niet aan het waterschap: het waterpeil is niet veranderd, het vrachtverkeer is hier ook niet toegenomen..

De enige plausibele verklaring is de jarenlange toename aan voortdurende trillingen en lichte bevingen als gevolg van de aardbevingen die bij elkaar opgeteld kennelijk hun effect, ook hier, niet missen..

Er is hier in west-Groningen overigens nooit gemeten.. Er staan nauwelijks meters.. 2 om precies te zijn voor heel west-Groningen. En dat zijn versnellingsmeters, geen tiltmeters.. ik kom hier later nog op terug.. (Google op OSSG)

Ook wonen wij hier op knipklei dat trillingen versterkt doorgeeft als gevolg van opslingering.. Op wierden gebouwde panden hebben daarbij last van verzakkingen door verweking.

Er is hierdoor zeker sprake van zettingsschade als gevolg hiervan, maar aangezien die schade tot een ander soort scheurvorming leidt dan scheuren die direct optreden tijdens bevingen, beweert de NAM (CVW) dat het geen bevingsschade is en dat ze dus niets hoeven te vergoeden of herstellen.

Hoewel mijn overbuurman begin vorig jaar dus nog voor 3.500,- schade hersteld heeft gekregen wordt dezelfde schade voor latere melders gewoon niet meer erkend. (Na het Arcadis onderzoek)

Ook heeft hij kunnen profiteren van 4000,- waardevermeerderingsregeling die ons ook onthouden wordt als schade wel erkend wordt omdat de pot leeg was.. de pot is nu weer voor een klein bedrag aangevuld zegt SNN maar als je aan het eind van de schadetoekenningslijst staat, krijg je gewoon niets.. Pure rechtsongelijkheid !

In praktijk blijkt bij iedereen buiten de contour die vanaf halverwege tot einde vorig jaar zijn schade meldde alle schade als “C-schade” (niet bevings-gerelateerd) te zijn geïndiceerd. ( Bij B- en C-schade volgt herstel/vergoeding )

Geen enkele schade wordt echter nog als “B-schade” aangemerkt (mogelijk bevings-gerelateerd). De relatie tussen onze soort zettingsschade en de toegenomen bevingen is toch op z’n minst niet uit te sluiten, dus erkenning van B-schade zou wel het minste zijn als men niet tot erkenning van A-schade (zeker beving-schade) wil besluiten. D.m.v. de zogenaamde omgekeerde bewijslast zou de NAM/CVW moeten kunnen bewijzen dat de schade op geen enkele manier bevings-gerelateerd kan zijn.. Zij menen nu dus niets hiervan te hoeven bewijzen gesteund door het in hun opdracht door Arcadis gevoerde onderzoek, waar overigens iedere deskundige schande van spreekt en inhoudelijk de vloer mee aanveegt… Toch komen ze hier gewoon mee weg.. !

NB: Je moet voor een contra-expertise, waarvoor je de instemming van de NAM/CVW nodig hebt!! , dmv. de ‘Akte van benoeming’ (; punt 1: “Als uitsluitend bewijs van de causaliteit met bevingen als gevolg van aardgaswinning…”) tevoren een contract ondertekenen waarbij je toestemt dat enkel uitsluitend bewijs van causaal aantoonbare aardbevingsschade als direct gevolg van bevingen erkend hoeft te worden! Andersoortige schade als zettingsschade als gevolg van langdurige blootstelling aan bevingen en trillingen valt hier dus nooit onder. Dat betekent in praktijk dat B-schade er dus, geheel voor nop (de schone schijn) nu nog bij staat zonder dat die ooit nog genoteerd hoeft te worden.. Alles wordt nu dus als C-schade geïndiceerd en je hebt ondertekend om überhaupt een contra-expertise uitgevoerd te kunnen krijgen en kan hier dus ook niet meer tegen in beroep.. Puur machtsmisbruik, naar herstel voor de berokkende schade kunnen we fluiten! Ook kun je inmiddels vanaf jan’16 in gemeentes buiten het contouren gebied geen schade meer aangeven, vergoed/hersteld krijgen door NAM/CVW. Een regelrechte schande!!

Wij verzoeken u dus middels wetgeving en druk op het ministerie van EZ een einde te maken aan deze schandalige praktijken van NAM/CVW en hun machtpositie te doorbreken en een faire schadeafhandeling ook voor de gemeentes DeMarne, Zuidhorn en Winsum (e.a. gemeentes buiten het contourengebied) te borgen.

2) Na landurig en aanhoudend protest van bewoners en druk vanuit onze gemeentes De Marne , Zuidhorn en Winsum en de Provincie om het voorgenomen fracken bij Saaksum te verbieden en een tweederde meerderheid van de tweede kamer om het fracken bij Saaksum tenminste uit te stellen tot na de nieuwe mijnbouwwet, besloot minister Kamp echter toch gewoon groen licht aan de NAM te verschaffen.. De kamer stuurde hem niet naar huis!! Wat is de betekenis en waarde van onze democratie dan nog? vraag je je af.. NAM mag kennelijk doen wat het wil..

Door de ophef hierover nam de NAM nadien het besluit het fracken voorlopig uit te stellen en de aanvraag voor het fracken opnieuw onder de nieuwe mijnbouwwet in te dienen.. Dit staat ons dus nog altijd te wachten..

Men wil hier gaan fracken in een bestaande put om de doorloopsnelheid en opbrengst van het gas te verhogen.

Dit wil men rond het episch centrum van een eerdere aardbeving gaan doen, op slechts 250 meter afstand van een enorm lange natuurlijke breuklijn !!!! de scheuren van het fracken zullen tientallen meters lang worden tot zo’n 150m, dus slechts tot op ongeveer 100m van de breuklijn verwijderd.. Wie verzint zoiets ??!!

Wij willen hier niet nog meer en zwaardere aardbevingen, verzakkingen en bodemdaling!! We hebben inmiddels schade en ellende genoeg van de aardbevingen tot nog toe.. Dan ga je toch niet het risico ook hier nog vergroten?!

Let wel : het huidige winningsbesluit houdt zich niet bezig met de schade, de afhandeling, de bevingen, bodemdaling, risico’s en problemen die de NAM met z’n mijnbouwactiviteiten ook hier te weeg brengt.

Wij tellen in alle discussies en maatregelen , schade-herstel en bescherming op geen enkele manier mee ; wij vallen buiten het contourengebied en zijn dus vogelvrij voor de NAM .

De technici van de NAM beweren natuurlijk als vanouds dat dit fracken volstrekt “tot op de mm. controleerbaar” en veilig is en dat deze techniek al meermaals bewezen veilig is uitgevoerd..

Ten eerste: niet op een episch centrum van een eerdere aardbeving en niet nabij een natuurlijke breuklijn !

Ten tweede geeft een deel van de bevolking waar eerder gefrackt is aan met enorme scheurvorming in de woning te maken te hebben gekregen.. bewijzen dat dat met het fracken te maken kan hebben kan men natuurlijk niet.. vaak wist men niet eens dat er nabij gefrackt werd, of wat dat was, want daar werd geen ruchtbaarheid aan gegeven..

Ten derde kijkt de NAM alleen maar naar de technische kanten van de frackingjob zelf en beoordeelt daar de mate van succes aan af.. De omgeving is niet in beeld.. Ten vierde is er nauwelijks gemeten. Dan vind je dus ook niets !

Er is hier in West-Groningen überhaupt nooit gemeten naar de affecten van de gaswinning. Er staan hier 2 meters voor het hele gebied. De NAM heeft nu pas sinds eind vorig jaar een paar versnellingsmeters rond de put geplaatst.

Als er al gemeten werd deed men dat met accelero-, versnellings-meters en niet met de noodzakelijke tiltmeters: Wil je behalve een magnitude van een mogelijke beving en de PGA (Peak Ground Acceleration), ook de golfpatronenen die zich op het maaiveld voortbewegen kunnen meten(en zonder die golfpatronen en de optredende vertilting aan de woningen te meten, kun je nooit verband met enige schade aantonen of claimen) dan is tiltmeting noodzakelijk. (Zie de site van Ossg.) Zo kan de NAM dus altijd beweren dat het een ‘bewezen’ veilige techniek is. Ook SodM baseert zich enkel op inachtnemen van protocollen en naleving daarvan.

Van een uitgebreide seismische analyse van de bodem-gedragingen van minstens een jaar tevoren en erna (zoals door deskundigen als Sintubin voorgesteld) is nergens ooit sprake geweest en zelfs hier in Saaksum met deze grote risico-factoren niet, i.t.t. wat de uitgebreide rapporten van SodM en EZ. mogelijk doen geloven.
Ook met onderzoeken en rapporten over bodemdaling en de effecten daarvan is eerder aantoonbaar langdurig gesjoemeld (Houtenbos). Wat zullen de effecten op langere termijn blijken te zijn van de verdergaande gaswinning uit het gasveld onder mijn woning? Niemand weet het, al beweert de NAM nog steeds onverbeterlijk van wel..

3) Ook op andere plaatsen in West-Groningen zoals bijv. rond de gasopslaglocatie Grijpskerk waar de bodem voortdurend in beweging is, is er in de omgeving veel last van scheurvorming aan woningen, trillingen en laagfrequente geluidsoverlast, zorgen mbt. veiligheid en milieuschade.. Ook hier kan de NAM doen en laten wat ze wil zonder dat de burgers hun rechten kunnen halen en schade vergoed kunnen krijgen om bovengenoemde redenen. Ook hier buiten het contourengebied blijft de burger machteloos, rechtenloos en onbeschermd.

M.a.w. : Het is van groot belang dat de rechtspositie en bescherming van de burger tegenover de NAM, Shell, EZ en andere gelieerde partijen ook BUITEN het contourengebied op de kaart komt en geborgd gaat worden

Het is van zeer groot belang dat zaken als schade-onderzoek en herstel buiten NAM(CVW) afgehandeld worden dooronafhankelijke partijen en niet beperkt worden tot een contourengebied, (wat een schande!!)

De overheid dient alle voor 1 jan bij SNN aangemelde aangemelde gevallen die een beroep konden doen op de in het vooruitzicht gestelde waardevermeerderingsregeling het toegezegde bedrag uit te keren. Nu geldt er een grove rechtsongelijkheid voor gelijksoortige gevallen.

Het is beslist noodzakelijk dat de kamer blijft toezien op een verbod op fracken bij Saaksum en zich niet door breed geformuleerde rapporten en onderzoeken van NAM, SodM, Arcadis, Deltares, CVW, TcBB en andere aan NAM gelieerde organen laat (mis)leiden.

De belangenverstrengeling is moreel corrupt te noemen.

Het is van zeer groot belang dat De Nieuwe mijnbouwwet (of zo nodig noodzakelijke aanvullende wetgeving hieromtrent) bovengenoemde zaken goed borgt voor de burger die zich nu onmachtig ziet tegenover SHELL, NAM, en andere contractueel machtige partijen in de fossiele en petrochemische industrie (ook gerelateerd aan het R’dams havengebied). Van belang daarbij is dat lokale overheden meer beslissingsmacht en invloed krijgen dan de nu voorgestelde zgn. ‘inspraak’ , die iedere burger al heeft, EZ en NAM blijven daarmee alles aan hun laars lappen..

Het is en blijft van belang dat de gaswinning in z’n algemeenheid (en niet alleen voor het Groninger veld! zoals nu geregeld in het winningsbesluit) teruggebracht wordt..

Hoe minder winst Shell door het ingestelde winningsplafond maakt hoe meer men uit de lucratieve ‘buiten’gebieden zal willen oppompen. De ‘buiten de contour’-gelegen gebieden moeten extra mogelijkheden krijgen zich wettelijk tegen deze winningsdrang te kunnen weren.

Gevolgen als aardbevingen worden inmiddels als algemeen geaccepteerd verklaard maar geen enkele beving ís ooit acceptabel; elke beving opnieuw is weer een schadeberokkening waar de NAM (en Shell-Exxon) directe veroorzakers van zijn en door de overheid gedwongen blijken te moeten worden, tot het nemen van de aansprakelijkheid hiervoor.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 

Zuurdijk (De Marne)

Share

Reacties zijn gesloten.