Oproep tot juridische stappen aan Groningse overheden – 8 okt’15

Geachte burgemeesters, wethouders en raadsleden van Winsum, Zuidhorn en De Marne
Geachte statenleden van Provinciale Staten Groningen,

Met waardering en hoop hebben wij middels de berichtgeving van RTV Noord kennis genomen van het feit dat de gemeente Winsum wederom een verzoek indient bij minister Kamp om het fracken bij Roodehaan ( boorlocatie Saaksum-Oost ) te stoppen.

De beoordelingsprocedure wordt voor zover wij kunnen beoordelen uitgevoerd door SodM en is daarmee in onze ogen niet onafhankelijk, wij vragen ons dan ook ten zeerste af of alle inmiddels ter tafel gekomen bezwaren van ter zake deskundigen, hoogleraren van de R.U.G. , bestuurders en verontruste burgers hierin wel zullen worden meegenomen .

Ik dring er bij u dan ook met klem op aan om samen met Gemeentes De Marne, Winsum en Zuidhorn actie in de zin van het starten van een procedure tegen de verantwoordelijk minister Kamp te starten daar hij in onze ogen aantoont alle bezwaren consequent naast zich neer te leggen in het besef dat de tijd tot het daadwerkelijk starten van de fracking-werkzaamheden nog zeer beperkt is .

Hij beroept zich hierbij op het feit dat er in het winningsplan geen melding of nadere omschrijving wordt gemaakt van de methoden van gas winning en de NAM derhalve ook niet gehouden is of zich dient te onthouden van het gebruik van bepaalde methoden…
Desalniettemin heeft de tweede kamer zich toch nadrukkelijk uitgesproken tegen de methode van fracken door zich uit te spreken tegen ‘fracken naar schaliegas’ . Deze methode wordt in Saaksum eveneens toegepast in de zin van ‘fracken naar tight gas’.   I.p.v. dat er gefrackt wordt in schaliegesteente wordt er gefrackt in zandgesteente. De methode blijft dezelfde en zou niet minder verboden moeten zijn omdat de grond soort waarin gefrakt wordt een andere is.
Het is los van de grondsoort de methode van winning die enorme scheuren in de ondergrond veroorzaakt, voor instabiliteit en daarmee toename van risico op aardbevingen zorgt , de methode van winning waarbij grote hoeveelheden chemicaliën worden gebruikt die schade aan het milieu tot gevolg kunnen hebben , die onverantwoord is en derhalve als verboden aangemerkt dient te worden.
De Nam en in navolging daarvan min. Kamp gooien het nu op de grondsoort waarin gefrackt wordt , die het verschil zou maken tussen gevaarlijk en verboden of veilig , verboden of binnen het winningsplan toelaatbaar.  Het gaat niet om de steensoort waarin maar om de gevolgen van de methode !
Men goochelt met woorden en omschrijvingen om een vermeend verschil te suggereren..
Vele deskundigen , hoogleraren en juristen , bestrijden deze mening .

In beantwoording van vragen in de tweede kamer , 6 okt. jongstleden wordt dit nog eens duidelijk:

“Fracken is hier, anders dan bij de winning van schaliegas, niet de methodiek van winning, maar één van de methodieken om een teruglopende of tegenvallende winning te verbeteren.”

dus als winning mag fracken niet , maar als verbetering van winning mag fracken wel gebruikt worden volgens de NAM en de minister..   gewoon een woordspelletje…  gewoon een manier van goochelen met woorden om een verhullende omschrijving te formuleren,  met als doel: proberen te verhullen dat fracken gewoon een methode is en dat fracken gewoon fracken is en blijft met als doel en gevolg : scheurvorming en toename van het aardbeving- en milieurisico’s als hierboven omschreven.. !
Wie laat zich hierdoor in godsnaam om de tuin leiden ??
naar het zich laat aanzien de tweede kamer vooralsnog..

Een procedure door provincie en aangesloten gemeentes lijkt mij derhalve de enige weg om de minister en daarmee de NAM tot behoorlijk bestuur en verantwoorde winning te dwingen.

Minister Kamp praat over : “een veilige manier om de put te stimuleren” .  De PUT wordt niet ‘gestimuleerd’ !   allemaal verhullende woorden..   de zandsteenlaag op 3km. diepte wordt gebroken en gescheurd ! chemicaliën worden onder hoge druk in het gesteente geblazen !

“dit wordt reeds jaren gedaan in Nederland” .   dit zegt niets over de gevaren, eventuele gevolgen van fracken voor onze omgeving ! :  We zitten hier op knipklei, lichte trillingen in de ondergrond worden door opslingering enorm versterkt op sommige plekken en leiden hier tot onvoorspelbare effecten en schadevorming aan huizen dijken en (monumentale) gebouwen. Daarbij is bebouwing op wierden extra gevoelig voor zetting en verzakking, en zeker zavel is daarbij ook nog ‘ns gevoelig voor verweking..
Daarbij wordt er in Nederland nauwelijks serieus gemeten, is enkel versnellings- en nergens tiltmeting toegepast zoals gebruikelijk in de rest van de wereld, dus schade aan objecten, landschap, dijken is in het verleden niet of nauwelijks bemeten.
Hoe kan er dan bij evt. verzakkingen, scheurvorming een relatie zijn gelegd of worden aangetoond of zelfs maar zijn vermoed..??
Natuurlijk.. als er niets aangetoond is van een relatie als gevolg van fracken kunnen NAM en minister makkelijk beweren dat er geen schade als gevolg van fracken is.. zij is echter alleen maar niet aangetoond of bewezen..
Op veel plekken waar gefrackt is in Noord Nederland is er overigens wel degelijk schade geconstateerd door de bewoners zelf maar zolang dat van officiele zijde nog niet erkend is , is die schade er niet.
M.A.W.  hier kunnen en mogen de NAM en ministerie eenvoudigweg helemaal geen uitspraken over doen..
Zij kunnen helemaal niet bewijzen dat het onschadelijk en veilig is.

“De kans op aardbevingen bij conventioneel fracken is klein. In de afgelopen 50 jaar zijn in Nederland meer dan 220 fracks uitgevoerd. Hierbij zijn geen voelbare bevingen geconstateerd.”

Wederom, deugdelijk gemeten is er nauwelijks, de effecten zijn niet allemaal waarneembaar of aantoonbaar, noch inzichtelijk.
Men zou uit hoofde van behoorlijk bestuur het voorzorg-principe dienen toe te passen en dienen te beseffen dat met zo’n alomstreden methode van winning geen bewijsvoering en garantie op veiligheid kan worden afgegeven.

Een procedure door provincie en aangesloten gemeentes lijkt mij dan ook de enige weg om de minister en daarmee de NAM tot behoorlijk bestuur en verantwoorde winning te dwingen.
Een moreel beroep op minister Kamp, waarvan gemeente Winsum 7 okt. bij RTV Noord spreekt, lijkt me op basis van zijn getoonde opstelling en uitlatingen helaas met zekerheid kansloos .
Wij zouden het dan ook zeer waarderen en dringen er derhalve bij u, Provincie en andere gemeentes op aan om gezamenlijk juridische actie als onze vertegenwoordigers te ondernemen.
Eenzelfde brief zal naar hen worden verstuurd.

Ter informatie doe ik u tevens mijn pleidooi voor de gemeenteraad van De Marne toekomen waarin ik e.e.a. meer uitgebreid uiteenzet..  alsook de beantwoording van de laatste kamervragen waaraan ik refereer , alsook de link naar het verslag op tv-noord .
Meer uitgebreide en noodzakelijke kennis-achtergrondinformatie stuur ik u na mocht dat niet in één zending lukken

Hoogachtend en met welgemeende vriendelijke groet,
Zuurdijk

Share

Reacties zijn gesloten.