toename druk op kleine gasvelden – aan De Marne 3 jan’16

‘                                                                                                                                                                                 3 – 1 – 2016, Zuurdijk
Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden

Mijn schrijven behelst een reactie op het nieuws op uw site (zie hieronder) dat de 21 gemeentes , waaronder De Marne zich verheugen over de uitspraak van de raad van State over het gaswinningsbesluit

# 1 ) In hoeverre heeft het gaswinningsbesluit eigenlijk gevolgen voor de gemeente De Marne ?
Er wordt mij verteld dat dit alleen geldigheid heeft voor het Groninger gasveld .
Kunt u me hier van op de hoogte stellen?

Een maximale gaswinning van 27 miljard kuub;
Graag wil ik u er op wijzen dat dat de vreugde over het plafond van 27mrd. kuub zich naar mijn informatie beperkt tot het groninger gasveld (omdat het gasbesluit zich hiertoe zou beperken) en dat de kleine velden daar buiten vallen , zoals hier in De Marne o.a. : Saaksum-oost (Zuurdijk-Warfhuizen), Saaksum-west (Electra), Leens, Houwerzijl , Munnekezijl (Zoutkamp-Ulrum-Vierhuizen), Vierhuizen (2 velden ten Noorden van veld Munnekezijl) en Ezumazijl (Lauwersmeergebied)
Zou u me willen berichten of u dit kunt onderschrijven danwel weerleggen ?

indien deze informatie juist is wil ik erop attenderen dat dit logischer-wijze tot gevolg zal hebben dat de druk op de winning in de kleine gasvelden hierdoor alleen maar toe zal nemen !
Dat dit geen gelukkige of wenselijke situatie is spreekt inmiddels voor zich..
Ik heb u ter indiening en ondersteuning van de motie van Gr.L. tegen het fracken bij Saaksum een uitgebreid schrijven doen toekomen 15-8-2015 dat hier op in gaat. (opnieuw bijgevoegd)

Dit betekent dat de druk om ook andere kleine gasvelden met alternatieve winningsmethoden te gaan winnen ook toe zal gaan nemen met alle potentieel rampzalige gevolgen voor het Marne gebied en haar inwoners tot gevolg..
Wij willen hier niet de prijs gaan betalen van de rekening die EZ en NAM nu doorschuiven van het oostelijke deel van de provincie naar het aan de westkant van de stad gelegen deel.. !
laat de hele Nederlanse samenleving deze rekening nou ‘ns eerlijk oppakken, ze hebben ten slotte met 88% van de opbrengst van de 250 mrd Euro Gaswinningsbaten, (waarvan een schamele fooi van 1% voor de prov. Groningen), hier wel de middelen toe zou ik zeggen..
Ik hoop dat de gemeente zich realiseert dat de rechtspositie van de lokale overheden tegenover NAM en EZ tot nu toe niet erg sterk is gebleken.. en dat men zich daadkrachtig in dient te zetten voor een verbetering daarvan of tenminste het alert inzetten van de huidige mogelijkheden tegen de toekomstige ontwikkelingen mbt. de gaswinning en de gevaren die dat met zich mee gaat brengen zoals die ongetwijfeld op haar af zullen gaan komen.
Bescherm ons inwonenden opdat wij niet geconfronteerd gaan worden met onvoorziene bodemdaling en de schadelijke gevolgen daarvan, nieuwe bevingen, trillingen, zettingsschade, problemen voor waterbeheersing, gevaren voor dijken, pijpleidingen, gaswinningslocaties, infrastrutuur, milieu, gezondheid, onveilig wonen, voor nu en voor toekomstige generaties.. ons voorland kunnen we reeds aanschouwen ten oosten van de stad.. een krachtig verzet tegen ontwikkelingen die ons richting een soortgelijke situatie kunnen brengen lijkt me zeer noodzakelijk en de daarvoor benodigde prudentie, waakzaamheid en bewustwording dus evenzeer ..

Gaswinning na september 2016 mag uitsluitend plaatsvinden op basis van een nieuw winningsplan, op basis van een instemmingsbesluit.
Wat betekent dit ? Voor welk gebied geldt dit? het gasbesluit zou enkel voor het Groninger gasveld gelden..
wat zijn de beleidswijzigingen die voor het Marne gebied gelden als die er zijn ?
Gaat hier alles op de oude ondemocratische voet verder: blijven wij burgers en politieke vertegenwoordigers zo weinig invloed hebben op het gaswinningsbeleid met alle gevolgen van dien ?
Kunt u me dit svp. verduidelijken en laten weten ?

Een aantal belangrijke bezwaren ingebracht door de Groningse overheden tegen het gaswinningsbesluit, zoals risiconormering, hoogte van de gaswinning ten aanzien van leveringszekerheid in relatie tot de veiligheid van de inwoners van Groningen zijn gehonoreerd.
wat verstaat u onder deze woorden ? en dit mbt. de gemeente DeMarne ?
kunt u me hier in concreto duidelijkheid over verschaffen ?

# 2 ) Graag wil ik u even opmerkzaam maken over het feit dat ons nu nog steeds de dreiging boven het hoofd hangt dat EZ en NAM bij Saaksum-oost willen blijven fracken..
dit tegen de uitdrukkelijke wens van De Marne, Winsum en Zuidhorn , de Provincie en een 2/3 meerderheid van de 2e kamer in ..
Ik verzoek u en roep u dan ook op om zowel onafhankelijk alsook door samen op te trekken met deze gemeentes en de Provincie om zo nadrukkelijk aan te blijven geven dat u als onze rechtmatige volksvertegenwoordigers zich met volharding tegen dit voornemen zult blijven uitspreken en verzetten .
Zeker na de beslissing van minister Kamp om de motie Mulder naast zich neer te leggen heb ik van De Marne in de openbaarheid helaas maar weinig vuurwerk gezien ..

De NAM heeft daarna ‘naar buiten toe’ aangegeven dat ze de onrust onder de bevolking ‘serieus zou nemen’ en het allemaal nog een keer wil gaan uitleggen om deze onrust weg te nemen..
Nogmaals: Wij hebben geen enkele behoefte aan deze uitleg ! geen behoefte aan een nieuw charme offensief !
de feiten en risico’s zijn ons al lang bekend en duidelijk en daarop gebaseerd stellen wij, en u met ons, dat dit fracken daarom juist onwenselijk is omdat ze disproportionele risico’s voor mens, milieu en onze toekomstige generaties oplevert.. Om vele redenen.. Vanuit vele invalshoeken bekeken..
Ik heb hiervan als gezegd eerder duidelijk melding gemaakt in mijn schrijven (link) en aanvullend feitenmateriaal nadien onderbouwen deze conclusie alleen nog maar sterker!
Ook hebben wij geen behoefte aan leuke kadootjes , wipkippen e.a. om ons en onze dorpsbelangenverenigingen te paaien.. en mocht de NAM hier toe overgaan en hiermee enig succes boeken dan mag ik hopelijk verwachten dat gemeente De Marne vanuit hun integriteit van bestuur bij haar ingenomen standpunt en motie zullen blijven in het besef dat zíj de énige wettelijke volksvertegenwoordiging zijn .
Wij hebben er behoefte aan dat de NAM z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt , als ze de onrust onder de bevolking werkelijk zo serieus neemt, en dus van het fracken afziet, of ten minste onder de nieuwe mijnbouwwet ter overweging legt bij gemeentes en provincie zoals nu in het nieuwe wetsvoorstel al opgenomen is voor toekomstige gaswinning met win-methodes als fracken..
Als dhr. Kamp inmiddels de relevantie en noodzaak van deze wetsaanpassing inziet waarom verbiedt hij het fracken bij Saaksum dan niet, of adviseert hij de NAM dan niet om z’n maatschappelijke verantwoording te nemen en het fracken ten minste op te schorten tot de nieuwe mijnbouwwet in werking treedt en de beslissing dan bij de plaatselijke overheden te leggen ?

Wij verzoeken u hierover een krachtig geluid te laten horen richting NAM, dhr. Kamp en de tweede kamer .

Met hoogachting en vriendelijke groet,
Zuurdijk

 

in reactie op uw berichtgeving:

Groningen, 18 november 2015
Overheden Groningen verheugd over de uitspraak Raad van State gaswinningsbesluit
De 21 gemeenten, provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Veiligheidsregio Groningen zijn verheugd over de uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State vernietigt het instemmings- en wijzigingsbesluit en treft een aantal voorlopige voorzieningen:

Een maximale gaswinning van 27 miljard kuub;
Geen gaswinning in Loppersumclusters;
Gaswinning na september 2016 mag uitsluitend plaatsvinden op basis van een nieuw winningsplan, op basis van een instemmingsbesluit.
Een aantal belangrijke bezwaren ingebracht door de Groningse overheden tegen het gaswinningsbesluit, zoals risiconormering, hoogte van de gaswinning ten aanzien van leveringszekerheid in relatie tot de veiligheid van de inwoners van Groningen zijn gehonoreerd.

Uit de uitspraak blijkt dat de minister geen goede (belangen)afwegingen heeft gemaakt. De keuze voor de leveringszekerheid van 33 miljard kuub is onvoldoende gemotiveerd. Ook blijkt dat een verlaging van de gaswinning tot een lager seismisch risico leidt.

Wij blijven als gezamenlijke overheden de besluitvormingsprocedures en besluiten actief volgen en beschouwen deze uitspraak als een belangrijke stap in de goede richting voor de veiligheid van inwoners van Groningen.

De gezamenlijke Groningse overheden gaan ervanuit dat de minister ook in zijn toekomstige besluitvorming de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop stelt.

____________________________________________________________________________________________

hierna volgde de nogal onthutsende non-reactie van de gemeente 18 feb. ’17  :

Share

Reacties zijn gesloten.