!!! URGENT !!! Kamp Frackt Saaksum !!! ’t is NU of NOOIT !!! om dit gebied te redden – aan Provincie, gem. Zuidhorn, Winsum, De Marne & 2e kamerleden – 25 nov’15

Geachte statenleden,

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het besluit van minister Kamp de motie Mulder in het geval van Saaksum eenvoudigweg naast zich neer te leggen.. voor de toekomst geeft hij echter gehoor, minstens ten dele, aan de roep van de kamer maar voor Saaksum maakt hij nog even een uitzondering zonder enige deugdelijke grond voor zijn onderscheid..
Een wonderlijke spagaat, een sterk staaltje van gespleten redeneren.. die een duidelijke rechtsongelijkheid creëert..
zie ter verduidelijking de argumentatie in de vorm van de onderstaande aanvullingen bij zijn antwoord op uw motie.

Ik vraag u allen bij deze actie te ondernemen en protest aan te tekenen bij minister Kamp en de 2e kamer op te roepen dit ondemocratisch handelen van de minister een halt toe te roepen, zonodig door een motie van wantrouwen in te dienen.
Ik vraag u te doen wat deugt, en dat is niet de NAM te steunen in haar nietsontziende tocht van roofbouw door deze provincie.. Het wordt hier sluipend een rampgebied waarbij men stilaan het accent verplaatst van oost naar west-Groningen . Het hele land is verantwoordelijk om het tekort op de begroting te ondervangen nu wij met zulke schade zitten en de rekening dient niet weer bij de West-Groninger gelegd te worden nu men de kraan in het oosten gedwongen moet dichtdraaien.. wij hebben ook rechten !!

Ik vraag u bij deze actie te ondernemen en protest aan te tekenen bij minister Kamp en de 2e kamer op te roepen dit ondemocratisch handelen van de minister een halt toe te roepen, zonodig door een motie van wantrouwen in te dienen.

Samenwerking tussen provincie en gemeentes lijkt me zeer van belang nu in deze..

m. vr. groet,
Zuurdijk

ps.  zou de Provincie de door min. Kamp vermelde documentatie over de risicoanalyse openbaar willen maken of aan ons doorsturen?
ps.  zie bijlage !!

 

hieronder de brief van min. Kamp aan de kamer 23 nov.’15 :
{bijgevoegd commentaar  in vet lettertype}

 

Geachte Voorzitter,

In het ordedebat van 27 oktober jl. heeft uw Kamer verzocht om een brief over hoe het kabinet uitvoering zal geven aan de motie Mulder c.s., waarin wordt verzocht om alle frackwerkzaamheden op te schorten in afwachting van de seismische risicoanalyse en de wijziging van de Mijnbouwwet (Kamerstuk 34300-XIII-30). Hierbij geef ik invulling aan dit verzoek (verzoek kenmerk 2015Z19325).

Op dit moment zijn frackactiviteiten in het algemeen opgenomen in het winningsplan als onderdeel van doelmatige winning en planmatig beheer. {volgens gemeenten en provincie niet, is er juist niets omschreven! laat de NAM aantonen dat fracken in het winningsplan is omschreven } {het behoort mogelijk tot het arsenaal aan winningsmethoden waarin intern gedacht wordt maar aangegeven in het winningsplan bij gemeente en provincie staat dat nergens ! dus het is feitelijk niet opgenomen in het winningsplan !} dat betekent dat voor het feitelijk fracken geen wijziging van het winningsplan en dus geen instemmingsprocedure benodigd is. {dat betekent dat er feitelijk dus een andere invulling aan het winningsplan wordt gegeven door een niet in het winningsplan omschreven winmethode toe te gaan willen passen die zeer omstreden is en waar grote weerstand tegen bestaat, waardoor een instemmingsprocedure als later in deze brief door de minister ook wordt erkend, benodigd is. Hij wijzigt tenslotte hierom de wet voor toekomstige frackingjobs } Wel gelden de algemene regels van de Mijnbouwregeling, het Besluit algemene regels mijnbouw milieu (hierna: Barmm) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbo-besluit). Deze algemene regels vereisen het indienen van het veiligheids- en gezondheidsdocument (hierna: VG-document) op grond van het Arbo-besluit, een werkprogramma ingevolge de Mijnbouwregeling en het doen van een melding in het kader van het het Barmm. Het instrument dat voor risico-identificatie en -beheersing wordt gebruikt bij onder andere frackactiviteiten is het VG-document. Dit VG-document bevat een risicoanalyse specifiek gericht op de activiteit fracken op de bewuste locatie voor de omgeving. Hiermee zijn de aspecten als veiligheidseffecten door bodembeweging toereikend gereguleerd.

Voorop staat dat fracken alleen mag plaatsvinden als de veiligheid gegarandeerd is. {en de veiligheid is niet gegarandeerd want een sysmische analyse van de omgeving ontbreekt dus de veiligheid van het fracken voor de omgeving kan niet worden beoordeeld, men kijkt als gezegd alleen naar de barmm, het arbo besluit en vg document} Ik besef dat de motie voortkomt uit de zorg die in de samenleving bestaat over fracken. In bovenstaande heb ik aangegeven hoe de risicobeoordeling voor fracken procedureel is vastgelegd. Fracken kan binnen deze werkwijze alleen plaatsvinden wanneer aan alle { nee; slechts bovenbeschreven !!} (veiligheids-)eisen is voldaan. Toch acht ik het van belang dat er vanuit het oogpunt van transparantie, een procedure komt waarin het voor een ieder helder is hoe de risico’s in kaart zijn gebracht en beoordeeld. Daarom kies ik er voor om fracken en de daarbij horende risicoanalyse expliciet onderdeel te maken van het winningsplan. {hij ziet er de noodzaak wel van in, maar in de situatie rond het fracken bij Saaksum mag het toch maar achterwege blijven?}

Wetswijziging

Om die reden zal ik artikel 35 van de Mijnbouwwet zodanig aanpassen dat voor het uitvoeren van frackactiviteiten in de toekomst expliciet een wijziging van het winningsplan benodigd is. {expliciet en in de toekomst, waarom nu een uitzondering?} Deze aanpassing is onderdeel van het wetsvoorstel naar aanleiding van de kabinetsreactie het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat ik op korte termijn bij uw Kamer zal indienen. {zie schokkend PDF ‘Gesjoemel met bodembeweging’ van voor NAM en Kamp werkzame hr. Houtenbos verantwoordlijke voor metingen en bodemdaling!}

In het artikel wordt een toevoeging opgenomen met betrekking tot de ‘met winning verband houdende activiteiten’. Hieronder vallen primair stimulatietechnieken om de doorstroombaarheid van het reservoir te verbeteren. Het (gewijzigd) winningsplan behoeft mijn instemming, waardoor de procedure wordt afgerond met een besluit waartegen beroep kan worden ingesteld. {hij erkend het belang van de mogelijkheid beroep in te kunnen stellen, wij hebben echter geen beroep in kunnen stellen en hebben nu niet de mogelijkheid beroep in te stellen; hij ontneemt ons hiermee het recht voor onze belangen op te komen die door hem zelf nota bene worden erkend! } Door frackactiviteiten onderdeel van het winningsplan uit te laten maken, wordt in toekomstige procedure voor frackactiviteiten advies gevraagd aan gemeenten, provincies en waterschappen. Ook Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging en waar nodig de Mijnraad brengen advies uit over het (gewijzigd) winningsplan. De specifieke risicoanalyse voor fracken zoals nu opgenomen in het VG-document, wordt na de wetswijziging onderdeel van de procedure voor het (gewijzigd) winningsplan.

Wel wil ik nogmaals benadrukken dat de risicoanalyse in het VG-document met betrekking tot fracken een andere risicoanalyse is dan de seismische risicoanalyse waarnaar in de motie verwezen wordt. Vooruitlopend op de wijziging van de Mijnbouwwet wordt bij nieuwe winningsplannen om een seismische risicoanalyse gevraagd. Deze seismische risicoanalyse is verbonden aan de winning (compactie), niet aan de activiteit frakken { terwijl bij bijv. Saaksum ivm. fracken nabij een breuklijn, bij een episch centrum van een eerdere aardbeving, een seismische analyse wel verstandig en gerechtvaardigd lijkt . Zo zou dat standaard bij iedere frackingjob, als gesteld door de kamer, onderdeel van de risicoanalyse behoren te zijn }

Actualiteit

De motie raakt de frackactiviteiten op de bestaande gaswinningslocaties in Den Velde in de gemeente Hardenberg en in Saaksum in de gemeente Zuidhorn. Voor het fracken op de locatie Den Velde is de juridische procedure afgerond en zijn de werkzaamheden gestart. Voor de locatie Saaksum is de procedure afgerond op het publiceren van de kennisgeving behorende bij de Barmm-melding na. De Barmm-melding voldoet aan de eisen voor indiening. Staatstoezicht op de Mijnen heeft het VG-document met betrekking tot Saaksum in samenhang met het werkprogramma beoordeeld en heeft de in het VG-document opgenomen risicoanalyse voldoende bevonden. Het fracken kan derhalve veilig plaatsvinden. {nogmaals dit is zonder seismische analyse bij eenbreuklijn en episch centrum van een eerdere aardbeving niet met zekerheid te stellen om maar niet te zeggen: niet aannemelijk !!} Om de betrokken gemeenten en de provincie Groningen te informeren over deze risicoanalyse is de beschikbare documentatie ter informatie toegestuurd. { kunnen gem. Zuidhorn en prov. Groningen die documentatie openbaar maken of ons doen toekomen ? }

Gelet op de fase waarin de frackactiviteiten op Den Velde en Saaksum zich bevinden (de benodigde procedures zijn doorlopen), is er geen juridische grondslag om de activiteiten op te schorten. {Die is er wel ! : de NAM heeft in het verleden informatie achtergehouden, onjuiste informatie verstrekt mbt. risico’s en mogelijke gevolgen als schade door geïnduceerde aardbevingen en bodemdaling , beter omschreven als zettings-schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten, (zie PDF ! en eerdere onderzoeken), niet vermeld dat fracking tot de winnings-methoden kon behoren, als gezegd dat is juist niet in het winningsplan vermeld ! bovendien erkent de minister het belang van inspraak over de winnings-methode als bijv. fracking door dit in toekomstige situaties op te nemen middels een wetswijziging} voor beide locaties is een specifieke risicoanalyse uitgevoerd die gericht is op de activiteit fracken en specifiek ziet op de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd {onder de locatie verstaat men hier de boorlocatie , niet de omgeving DeMarne en Middag-Humsterland (Zuidhorn en Winsum) waar een seismische analyse uitsluitsel over zou moeten geven.} Daaruit blijkt dat de veiligheid niet in het geding is. {de veiligheid voor de leefomgeving is niet te beoordelen op basis van enkel de barmm, het arbo besluit en vg document, en wordt hierdoor ook niet beoordeeld, derhalve kan de minister helemaal geen uitspraak over de veiligheid voor de mensen , hun woningen, leefgebied en milieu, ook al niet met het oog op de toekomst, doen !! Zelfs met een seismische analyse zijn deze aspecten nog niet met zekerheid te beoordelen laat staan zonder.. laten we niet vergeten dat er op geen enkele plaats naar behoren dwz. met inbegrip van de benodigde tiltmeting bij eerdere frackingjobs is gemeten naar de effecten, noch naar de seismische effecten nadien op langere termijn, en er geen onderzoek naar schade in de omgeving is gepleegd. Er is dus ook geen historisch onderliggend bewijs dat de uitspraak dat de veiligheid niet in het geding zou zijn, rechtvaardigt.}

Voor nieuwe frackactiviteiten zal waar mogelijk vooruitlopend op de inwerkingtreding conform de voorgenomen wijziging in de Mijnbouwwet worden gehandeld door een instemmingsprocedure te hanteren waarbij provincie, gemeente en waterschappen om advies worden gevraagd. {de minister erkent de behoefte en noodzaak van zo’n instemmingsprocedure maar spreekt zichzelf tegen door te stellen dat er in de exact zelfde situatie in saaksum geen noodzaak of behoefte aan is door enkel op basis van de barmm, het arbo besluit en vg document de veiligheid zeggen te kunnen waarborgen, dit is meten met twee maten !; hij erkent de invoering van de vernieuwde wetgeving als noodzakelijk vanaf de invoering en weerspreekt de noodzaak van die wetgeving vóór de invoering ervan, een uiterst merkwaardige spagaat die de minister hier maakt..}

Tot slot merk ik op dat in de motie wordt aangegeven dat de regering onderzoek laat doen naar de huidige toepassing van fracken in Nederland, onder meer naar de borging van veiligheid en de grondwaterkwaliteit. Niet helder is welk onderzoek hier wordt bedoeld. Er is geen dergelijk onderzoek dat in opdracht van mijn ministerie wordt uitgevoerd.

{De minister spreekt van het ontbreken van juridische gronden om het fracken op te schorten, als vermeld zijn die er o.i. wel degelijk, het lijkt er meer op dat de minister zich gezien zijn spagaat en zichzelf tegenspreken voor de situatie in Saaksum niet laat leiden door logica, rede en feiten maar wellicht door druk van procedures vanuit grote concerns waar contracten mee aangegaan zijn en andere financiele overwegingen zoals reeds gemaakte kosten voor Saaksum, dat mag echter toch geen reden zijn daar de veiligheid en welzijn van een plaatselijke bevolking voor dit moment nog aan op te offeren om die voor eenzelfde situatie op een later moment door verandering van wetgeving wel te borgen ??}

(w.g.) H.G.J. Kamp

Minister van Economische Zaken

Share

Reacties zijn gesloten.